2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

Master of Business Administration (MBA)

Druhý blok štúdia je špecializovaný a študenti si tu vyberajú 1 zo širokej ponuky špecializácií. Každá špecializácia sa skladá z 3 modulov (predmetov), ktoré študent musí v priebehu štúdia absolvovať. Výučba všetkých modulov prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa, čo  dáva možnosť študovať i tým nejvyťaženejším.
 

Vymenovanie špecializácií a ich modulov:  

Špecializácia Corporate management

 • Krízový management

Zmyslom krízového managementu je strategické plánovanie a riadenie krízových situácií. Študenti sa v rámci tohto modulu oboznámia s podstatou krízového riadenia v kontexte všeobecnej teórie managementu s prepojením do praktického využitia. Naučia sa, aké mechanizmy napomáhajú zmierňovať dopady krízy a ako pomocou preventívnych opatrení krízovým situáciám predchádzať. Časť vzdelávacieho modulu je zameraná i na oblasť krízovej komunikácie a krízovej etiky.

 • Risk management

V tomto module sa študenti zoznámia s problematikou riadenia rizík. Naučia sa základné pojmy ako „nebezpečenstvo“, „riziko“ či „ohrozenie“ a budú oboznámení predovšetkým s nástrojmi, prístupmi a metódami hodnotenia rizík v dôležitých oblastiach riadenia podniku. Znalosť risk managementu a jeho princípov je v súčasnej dobe veľmi cenená a zároveň prakticky využívaná pri mnohých kľúčových rozhodnutiach na všetkých úrovniach riadenia organizácie. 

 • Projektové riadenie

Modul sa zameriava na riadenie projektov z pohľadu zavádzania projektového riadenia v organizácii, tak aj na spôsob riadenia konkrétnych projektov. Objasňuje hlavné princípy a nástroje projektového riadenia spolu s poukázaním na svetové trendy v tejto oblasti. Kladie si za cieľ študentom predať praktické príklady a naučiť ich celý proces projektového riadenia. V rámci tohto vzdelávacieho programu si študenti vyskúšajú praktické cvičenia, ktoré im v budúcnosti napomôžu napríklad ku skráteniu doby trvania projektov, dodržaniu harmonogramu aj rozpočtu či predchádzania projektovým rizikám. 
 

Špecializácia Ekonomika a finančný management

 • Operatívne plánovanie a cash flow

V rámci modulu študenti preniknú do problematiky a podstaty cash-flow. Zoznámia sa s jeho významom pre finančné riadenie podniku, naučia sa plánovať peňažné toky, správne ich monitorovať a následne vyhodnocovať. Modul sa sústredí tiež na problematiku prípravy operatívnych plánov, na metódy operatívneho riadenia cash-flow a na zefektívnenie plánovacieho procesu v rámci podniku. 

 • Meranie výkonnosti podniku

Cieľom modulu je študentom objasniť výkonnosť podnikov a zoznámiť ich s metódami a prístupmi k meraniu a riadeniu výkonnosti v modernom kocepte založenom na tvorbe hodnoty pre vlastníkov. Počas modulu budú študentom predstavené hlavné nástroje na meranie výkonnosti súčasných podnikov – ako je benchmarking či identifikácia kľúčových faktorov výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. Študenti sa tiež naučia pracovať s modelom Balanced Scorecard, ktorý okrem finančných ukazovateľov premieta do merania tiež nefinančné merítka výkonnosti.

 • Účtovníctvo pre podnikateľov

Znalosť účtovníctva a jeho základných nástrojov patrí dnes k dôležitým aspektom podnikania. Prostredníctvom účtovníctva sa dozvedáme informácie potrebné k hodnoteniu ekonomickej účinnosti nastavených firemných procesov. Študenti sa tu zoznámia so systémom vedenia účtovníctva, s jeho hlavnými princípmi, metodickými prvkami a nástrojmi. Naučia sa identifikovať základné elementy účtovnej uzávierky a aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania. Súčasťou modulu je aj výklad zákona o účtovníctve. 
 

Špecializácia Management zdravotníctva

 • Management v zdravotníctve

Pre úspešné riadenie a fungovanie je dôležitý kvalitný management a firemná kultúra, ktorá je ovplyvňená ako vonkajšími, tak vnútornými faktormi. V rámci modulu sa študenti zoznámia so špecifikami managementu v oblasti zdravotníctva – zdravotníckych zariadení, inštitúcií a zdravotných pojisťovní. Prehĺbia si svoje znalosti a zručnosti z oblasti managementu a zoznámia sa s najnovšími trendami v oblasti riadenia. Osvoja si princípy, vybrané nástroje a techniky manažérskych činností v súlade so súčasnými praktickými poznatkami pri zabezpečovaní manažérskych procesov.

 • Ekonomika zdravotnictva

Modul sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania výsledkov zdravotnej starostlivosti či merania produktivity a ekonomickej efektivity zdravotníckych služieb. Oboznámia sa tiež s princípom riadenia nákladov a metodikou oceňovania zdravotníckych výkonov. Cieľom modulu je študentom poskytnúť predovšetkým vedomosti, ktoré budú môcť využiť v praxi. Študenti si tiež precvičia svoje schopnosti aplikovať metódy ekonomickej analýzy na konkrétnych prípadoch. 

 • Medicínske právo

Modul študentov oboznamuje s problematikou medicínskeho práva, respektíve s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotných služieb. Poslucháči si osvoja základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Naučia sa aj aké zodpovednostné vzťahy vznikajú v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotných služieb. Okrem českých právnych predpisov z oblasti medicíny si študenti osvoja aj legislatívne predpisy Európskej únie a jej špecifiká.​
 

Špecializácia Investičný management

 • Finančné trhy a burza

V rámci modulu sa študenti oboznámia s podstatou a fungovaním finančného a burzového trhu. Naučia sa orientovať v investičných inštrumentoch, cenných papieroch, trhu finančných derivátov či preniknú do podstaty kolektívneho investovania. Modul sa ďalej sústredí na aktuálne vývojové trendy globálnych aj domácich finančných a burzových trhov.

 • Forexové obchodovanie

Forexový trh je dnes vďaka svojmu neuveriteľnému objemu a premenlivosti najväčším a najvýznamnejším finančným trhom na svete. Obchodovanie s cudzími menami, alebo forexom, je investičný nástroj, ktorý umožňuje zhodnotiť investície v závislosti na pohyboch meny, respektíve vzájomných kurzov medzi dvomi menami. V rámci modulu sa študenti zoznámia s podstatou a fungovaním forexového obchodovania a tiež získajú cenné informácie o hlavných účastníkoch tohto trhu.

 • Investície do nehnuteľností

Cieľom modulu je poslucháča zoznámiť so štruktúrou a fungovaním realitného trhu a upozorniť na jeho aktuálne trendy a špecifiká. Počas modulu sa naučia pravidlá a postupy týkajúce sa obchodovania s nehnuteľnosťami a preniknú do podstaty investícií rýchlo sa meniaceho realitného trhu. Zoznámia sa tiež s nástrojmi na výpočty ekonomickej efektívnosti na nákup nehnuteľností a návratnosti vložených finančných prostriedkov.
 

Špecializácia Management inovácií

 • Management inovácií

V dnešnej dobe se bez inovácií žiadny podnik či firma nevyvíjajú dopredu, nezískava nových zákazníkov a stagnuje oproti konkurencii. Preto schopnosť vedieť včas inovovať je pre každého manažéra jednou z najdôležitejších. V tomto module študenti získajú znalosti o riadení inovácií produktov, popr. technológiách ich výroby, ale i podnikových procesov.

 • Metódy a techniky managementu inovácií

Modul je orientovaný veľmi prakticky. Študenti naviažu na modul „Management inovácií“, získajú znalosti rôzných metód a techník riadenia inovácií a naučia sa ich využívať v praxi. Dôraz je kladený predovšetkým na metódy a techniky, ktoré sú vhodné na počiatočné fázy inovačného procesu. Študenti budú tiež spracovávať prípadové štúdie zamerané na reálne inovačné projekty.

 • Management inovačných procesov

V rámci modulu Management inovačných procesov študenti získajú teoretické i praktické znalosti vzťahujúce sa k celému inovačnému procesu. Naučia sa navrhovať vhodné inovačné stratégie, rozhodovať o nich a riadiť celý tento proces. Riadenie inovačných procesov je tiež úzko prepojené s riadením kvality, keďže zvyšovanie kvality znamená často nutnosť inovácií.
 

Špecializácia Management obchodu

 • Plánovanie obchodnej stratégie a techniky

Formulácia obchodnej stratégie je pre podnik kľúčovou záležitosťou, pretože bez stratégie sa dnes žiadna korporácia nezaobíde. Stanovenie obchodných cieľov podniku a vhodných stratégií, ako týchto cieľov dosiahnuť, vyžaduje dôkladné plánovanie a nutnosť strategických analýz podniku. Cieľom modulu je preto študentov naučiť vytvárať obchodnú stratégiu firmy a nastavovať obchodný plán. Poslucháči sa zoznámia s obchodnými stratégiami, ich úlohami v rámci podniku a ich tvorbou a následným monitoringom.

 • Právne aspekty predajných činností

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný náhľad na problematiku obchodného práva. Dôraz je kladený na vymedzenie obchodných záväzkových vzťahov, predpvšetkým na vznik, zmenu a zánik záväzku, zaistenie a utvrdene dlhov a premlčanie  práv. Špeciálne je pozornosť venovaná konkrétnym zmluvným typom – kúpna zmluva, zmluva o dielo.

 •  Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Prozákaznícky prístup je v dnešnej dobe kľúčový a budovanie a následné riadenie vzťahov so zákazníkmi je jeho neodlúčiteľnou súčásťou. Pre firmu či podnik je dôležité vytvárať verných a spokojných zákazníkov a budovať s nimi dlhodobý vzťah. Cieľom modulu je zaoberať sa spôsobmi a procesmi komunikácie so zákazníkmi, koordináciou týchto procesov a následným riadením vzťahov so zákazníkmi. Študenti získajú tiež informácie o softwarových technológiách, ktoré zhromažďujú informácie o zákazníkoch a na základe vhodne uskutočnených analýzach dokážu účinne riadiť vzťah firma – zákazník.
 

Špecializácia Management verejnej správy

 • Teória a prax managementu vo verejnej správe

Cieľom modulu je študentov zoznámiť s úlohou managementu vo verejnej správe a naplňovaním jednotlivých manažérskych funkcií. Študenti získajú celkový prehľad o problematike verejnej správy, zmyslu jej vzniku a existencie. V rámci štúdia pochopia rolu managementu vo verejnoprávnych orgánoch a teoretické informácie budú schopní previesť do praxe. Naučia sa ako efektívne a úspešne použiť „módne trendy“ riadenie v prostredí a podmienkach verejnej správy. Ďalej potom budú schopní poukázať na využitie manažérskych funkcií vrátane špecifík v tomto prostredí.

 • Územná samospráva a financie

Cieľom modulu je poskytnúť aktuálne teoretické i praktické informácie z oblasti územnej samosprávy a financovanie jednotlivých odvetví verejného sektoru. Modul sa zameriava na princíp a postavenie územných samosprávnych celkov v rámci ČR s dôrazom na porozumenie finančným vzťahom a problematike financovania jednotlivých odvetví verejného sektoru. Študenti sa zoznámia s konceptom územnej samosprávy, pochopia základným predpokladom jej fungovania a budú sa orientovať v právnych predpisoch a ďalšej legislatíve súvisiacej s oblasťou samosprávy. Zároveň pochopia princípy hospodárenia a postupy rozpočtového plánovania na úrovni územnej samosprávy. Modul je zameraný tiež na otázky zaisťovania verejných statkov, externalít, otázky efektívnej a spravodlivej alokácie a verejnej voľby. 

 • Riadenie a stratégie ľudských zdrojov v inštitúciách verejnej správy

Ľudské zdroje sú pre fungovanie inštitúcií verejnej správy kľúčové a ich riadenie ma bez pochýb vplyv na prosperitu a výkonnosť verejnej správy . Investície do ľudských zdrojov sú značné , keďže ľudia predstavujú pre akúkoľvek organizáciu zásadný aspekt. Cieľom modulu je preto študentov zoznámiť sa s problematikou riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí verejnej správy a zamerať sa na súčasný vývoj, stratégie a trendy v personálnom riadení.
 

Špecializácia Leadership a soft skills

 • Leadership

Modul je zameraný veľmi prakticky, študenti pochopia zásady leadershipu a naučia sa ich využívať v praxi. V rámci modulu budú študenti rozvíjať základné zručnosti, ktoré sú potrebné na realizáciu vodcovskej role manažéra, teda presvedčovanie, ovplyvňovanie či inšpirovanie svojich podriadených pre dosahovanie cieľov organizácie. Naučia sa ďalej vyjednávacím technikám, nacvičia si riešenie konfliktných situácií, motivovanie svojich podriadených k čo najlepším výsledkom či vedenie tímu pri riešení problému alebo realizáciu stanovených úloh. 

 • Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Cieľom tohto modulu je študentom predať znalosti a zručnosti z oblasti motivovania a hodnotenia zamestnancov či spolupracovníkov. V rámci modulu sa študenti zoznámia s metódami a modernými trendmi tejto problematiky. Vyskúšajú si rolu manažéra v procese hodnotenia a motivovania a tiež pochopia hodnotenie a motivovanie ako nástroj riadenia pracovného výkonu a vedenia ľudí. Výučba prebieha interaktívnou formou a má charakter nácviku modelových situácií a tímových či individuálnych cvičení. Študenti budú počas modulu precvičovať vedenie hodnotiaceho pohovoru, navrhnú systém hodnotenia zamestnancov či identifikujú a naplánujú motivačný systém pre svoji zamestnancov či spolupracovníkov.

 • Psychológia pre manažérov

V rámci modulu budú študenti uvedení do problematiky psychológie a sociológie riadenia. Osvoja si základné pojmy z tejto oblasti a ich vzájomné súvislosti s dôrazom na praktické uplatnenie v manažérskej praxi. Budú zároveň schopní sa orientovať v metodologickej a aplikačnej oblasti psychológie riadenia. Študenti pod vedením lektora budú tiež rozvíjať a prehlbovať sebapoznanie a kritickú sebareflexiu vlastnej osobnosti.
 

Špecializácia Projektový management

 • Riadenie projektov

Projektové riadenie je jednou z kľúčových podmienok pre úspešné realizovanie podnikateľského zámeru. Úspešne vedený a zrealizovaný projekt môže mať pozitívny dopad na výkonnosť celej firmy či oddelenia. Projektové riadenie, jeho techniky, metodiky a nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou efektívneho fungovania súkromných ako aj neziskových organizácii. Z tohto dôvodu by mala byť tejto činnosti venovaná patričná pozornosť. Absolventi tohto modulu získajú široké spektrum znalostí z oblasti moderného projektového riadenia, dôjde k rozobratiu problematiky od primárnych štruktúr cez riadnu prípravu projektu a štúdium jeho realizovateľnosti, po celý rozsiahly životný cyklus projektu, kedy sa predstavia jednotlivé fázy jeho realizácie. Výklad sa zameriava tiež na identifikáciu možných komplikovaných, problémových miest v projektovom riadení a na ich riešení. Študenti v tomto module nájdu informácie o tom, ako efektívne projekt plánovať, organizovať a kontrolovať tak, aby bol úspešne a včas dokončený. 

 • Techniky, metódy a nástroje plánovania projektu

V tomto module sa študenti naučia technikám a metódam, ako efektívne riadiť celý projekt. Rozhodnutie, ktorú z metód vybrať, záleží na mnohých faktoroch. Predstavené budú konkrétne druhy používaných metód (Metóda sieťovej analýzy, metóda Critical Path Management, metóda Graphical Evaluation and Review Technique, Metóda logického rámca, Metóda kritického reťazca atď.). Ďalšou súčasťou modulu sú techniky projektového riadenia. Aj tie sú neoddeliteľným prvkom pri zhromažďovaní informácii a komunikácii členov pracovného tímu. Vzdelávací modul má za cieľ oboznámiť študentov s postupom, ako čo najúčinnejšie realizovať projekt. Priblížené budú opäť konkrétne techniky, ktoré sa bežne aplikujú pri realizácii rôznorodých podnikateľských zámerov. Pre úspešnú realizáciu akejkoľvek činnosti je rovnako dôležité plánovanie. Behom predprojektovej fázy je nutné preskúmať príležitosti, analyzovať riziká, zhodnotiť realizovateľnosť zámeru. Výklad bude zameraný na rozvíjanie strategického myslenia, schopnosti stanovovať vhodné ciele a ďalšie praktické zručnosti.

 • Ľudský faktor v projektovom riadení

Intelektuálny kapitál je veľmi oceňovaným faktorom globálnej ekonomiky. Práve vzdelanie, znalosti, schopnosti, motivácia, pracovné nasadenie a výkon zamestnancov inštitúcii je kľúčom ku konkurencia schopnosti na lokálnych i svetových trhoch. V praxi musí dochádzať k prelínaniu a doplňovaniu ľudských zdrojov s prvkami, ktoré zamestnanec využíva k naplneniu cieľov, ako sú rôznorodé softwary, technológie či používanie štandardizovaných, mechanických postupov. Úlohou manažéra je efektívne využívať ľudské zdroje, dokázať delegovať vhodných pracovníkov na konkrétne miesta behom realizácie projektov, kde dokážu využiť svoju špecializáciu, potenciál, skúsenosti či osobné vlastnosti. Ľudský faktor je dôležitým prvkom v zaistení projektovej komunikácie, behom realizácie podnikateľského zámeru musí byť bezpodmienečne nutne zaistený efektívny prenos informácii medzi všetkými realizátormi projektu. Tento modul má za cieľ zoznámiť študentov s pravidlami zostavenia projektového tímu a s ďalšími záležitosťami, ktoré sa týkajú prínosu ľudského faktora v projektovom riadení.
 

Špecializácia Športový management

 • Management v športe

V rámci tohto modulu si študenti prehĺbia znalosti z problematiky managementu s orientáciou na šport a všetky aspekty s touto oblasťou spojené. Modul sa zameriava na problematiku rôznych typov strategického riadenia športových organizácii a spolu s ním tiež rozobranie možných rozhodnutí, ktorým títo manažéri môžu čeliť. Študenti si osvoja schopnosti identifikovať problémy, ale tiež možnosti a príležitosti, s ktorými sa organizácie môžu stretnúť. Priestor dostane tiež problematika usporadúvania veľkých športových akcii a s tým spojené činnosti. Vďaka výučbe a získaným poznatkom sa budú absolventi v tejto oblasti lepšie orientovať, dokážu analyzovať situácie a adekvátne zareagovať.

 • Psychológia športu

Psychológia športu je pomerne mladá vedná disciplína. V module budú predstavené rôzne kategórie športu, diagnostika typu osobnosti u športovcov a možnosti využitia ich vlastností a schopností ako je napríklad temperament, schopnosť koncentrácie, motivácie, agresivita a ďalšie v športovom prostredí. Pozornosť bude taktiež zameraná na psychológiu koučovania – ako analyzovať problémy pri podávaní športového výkonu, akým spôsobom aplikovať prostriedky duševnej hygieny, aby došlo k žiaducim účinkom na psychiku športovca apod. Nevynecháme ani spoločnosti, zaoberajúce sa práve psychológiou športu.

 • Športové právo

Modul má za cieľ nahliadnúť na šport a telovýchovu z pohľadu práva a právnej úpravy. Táto špecifická oblasť v sebe zahŕňa poznatky z práva občianskeho, pracovného, obchodného, súťažného a ďalších právnych odvetví. Cieľom modulu je poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú aplikovateľné do bežnej profesnej praxe. Pozornosť tak bude zameraná na právne normy v oblasti športu, ale tiež na športové pravidlá. Pri výklade sa bude vychádzať ako z českého, tak aj európskeho prostredia. Predstavená bude dôležitá športová legislatíva – normy a predpisy obecnej povahy, ktoré možno aplikovať na oblasť športu, spolu s normami, ktoré vznikly a používajú sa výhradne pre úpravu oblasti sportových vzťahov. Absolventi tohto modulu sa budú orientovať vo fungovaní, pôsobnosti a štruktúre športových asociácii. Nevyhnecháme ani komplikované uzatváranie zmlúv športovcov a právnu či daňovú úpravu sponzoringu.
 

Špecializácia Management gastronómie a hotelierstva

 • F&B management

Food&Beverage management patrí medzi najvýznamnejšie a na riadenie najnáročnejšie úseky hotelu. Hlavnou úlohou F&B manažéra je komplexné zaistenie stravovacieho úseku hotelu pre ubytovaných i hosťov zvonku. Študenti si vďaka tomuto modulu zdokonalia svoje znalosti v oblasti zostavenia obchodnej prognózy, dokážu efektívne zostaviť a vykonávať realizáciu podnikových zámerov na stravovacom úseku. Lektori sa podieľajú o svoje aktuálne skúsenosti z organizácie efektívneho nákupu surovín a vybavenia, poradia ako sledovať a vedieť vybrať najvýhodnejšie ponuky dodávateľov, porovnávať cenu a kvalitu produktov a akým spôsobom vyjednávať obchodné podmienky. Bez povšimnutia nezostanú ani pre gastronómiu špecifické oblasti, akým je dohľad nad výberom a spracovaním surovín, zodpovednosť za celkový chod reštaurácie, kuchyne a ďalšie oblasti.

 • Hotel management

Modul je zameraný na aktuálne trendy a zručnosti, ktoré prevádzkoví manažéri musia dokonale ovládať. Lektori sa zamerajú na prehĺbenie doterajších znalostí poslucháčov v oblasti komunikačných a riadiacich schopností. Pozornosti neunikne stratégia rozvoja profesijných kvalít zamestnancov – cesty, akým spôsobom podporiť ich odbornosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce, zvládanie záťažových, stresových situácií v prevádzke a ďalšie. Pripomenuté budú tiež pravidlá efektívneho úkolovania a motivovania personálu. 

 • Štandardy kvality

Cieľom modulu je detailné prebranie štandardov kvality v hotelierstve a gastronómii. Študenti si prehĺbia svoje znalosti o podmienkach získania vybranej certifikácie akosti služieb, o jej zavedení do praxe, revízii a udržaní systému riadenia kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO. Modul tak bude mať veľký prínos najmä pre top manažérov hotelov. Lektori sa zamerajú na vymedzenie politiky akosti v závislosti na konkrétnom podniku, ďalej na stanovení cieľov a ciest k ich naplneniu, na záležitosti, ktoré sa musia brať na vedomie pri kontrole akosti, sledovaní a udržaní, prípadne zvyšovaní úrovne kvality podniku. 
 

Špecializácia Bankovníctvo

 • Komerčné bankovníctvo

Modul prináša praktické informácie z oblasti komerčného bankovníctva. Pozornosť je venovaná najmä na uzatváranie úverových a depozitných obchodov, sprostredkovanie platobného styku, celkovú úverovú politiku bánk – jednotlivé typy úverov a spôsoby ich istenia, úverovú analýzu, sporenie a investovanie, prijímanie vkladov a ďalšie klasické produkty komerčného bankovníctva. Lektori objasnia primárny spôsob financovania komerčných bánk – tzv. primárne depozitá. Rozobraté budú aj spôsoby dosiahnutia zisku (úrokové marže, poplatky z platobných operácií…) a možno (úverové a úrokové) riziká vyplývajúce z činnosti komerčných bánk.

 • Investičné bankovníctvo a kapitálové trhy

Investičné bankovníctvo prechádza ako rada iných odvetví rýchlym vývojom. Ovplyvňujú ho celosvetové trendy, a preto je nevyhnutné efektívne a včas reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a potreby. Patrí medzi atraktívne ziskové odvetvie a behom svojej činnosti operuje s veľkou časťou bankových prostriedkov. Modul je zameraný na rozšírenie znalostí študentov z oblasti investičného bankovníctva, bude priblížená problematika od medzinárodných emisných obchodov po maloobchodné obchody. Zmienená bude ako i úprava emisných brokerských obchodov, tak i dealerských obchodov na sekundárnych trhoch. Modul je ďalej zameraný na aktivity na kapitálových trhoch, teda podnikové financie, emisné obchody, fúzie a akvizície, správu majetku, obchodné bankovníctvo, veľkoobchodné transakcie s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov.

 • Bankové produkty a operácie

Bankové a finančné ústavy ponúkajú verejnosti širokú škálu produktov a služieb. Konkurenčný boj ich núti neustále rozširovať a modernizovať svoje portfólio produktov. Cieľom modulu je priniesť dôležité informácie z tejto oblasti, priblížiť súčasnú ponuku na českom trhu a zamyslieť sa nad možným vývojom a inováciami produktov ako je založenie a vedenie bežného či sporiaceho účtu, zjednávanie hypoték, úverov, hotovostné i bezhotovostné operácie v tuzemskom i medzinárodnom styku, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov a ďalšie doplnkové služby, ktoré banky poskytujú. Vzdelávací modul sa ďalej zameriava na nedepozitné inštitúcie – na najnovšie produkty poisťovní, investičných fondov, na obchod s cennými papiermi.
 

Špecializácia Poisťovníctvo

 • Poisťovníctvo a poistenie

Vzdelávací modul sa venuje vzniku, rozvoju, princípom a charakteristike poistenia a tiež právnej úprave tohto odvetvia. Pozornosť bude tiež smerovať k vývoju a trendom poistného na území Českej republiky. Spomenuté budú typy poistenia (životné a neživotné, poistenie zodpovednosti, finančných a špeciálnych rizík a ďalšie). Popísaná bude široká škála produktov z oblasti poistenia, ich vývoj, možnosti zvýšenia ich kvality a rozšírenia. 

 • Riadenie rizík poisťovní

Študenti budú mať možnosť získať komplexný prehľad o všetkých typoch rizík (poistno technické riziko, trhové, úverové, operačné riziko, riziko investičného portfólia a ďalšie), ktoré môžu sprostredkovateľov poistných produktov stretnúť. Zásadné sú potom informácie o procese riadenia rizík v komerčných poisťovniach. Risk management má svoje pevné miesto i v tejto oblasti. Študenti vzdelávacieho modulu získajú v profesijnom živote okamžite uplatniteľné informácie o neustále sa opakujúcom cykle, ktorý určuje chod poisťovacích ústavov a ktorý je v každej svojej fáze previazaný práve s rizikami. Lektori študentom predávajú znalosti o identifikácii a analýze rizík, plánovaní – teda o včasnej príprave prípadných nápravných opatrení, ďalej o monitoringu príjmov a výdajov poisťovní a o ich dôsledkoch na ich vývoj a nemenej dôležitú poslednú fázu riadenia, kde tím risk managementu hodnotí výsledky a navrhuje opatrenia, ktoré vedú k žiaducemu efektu.

 • Poistné právo

Cieľom modulu je predať vedomosti a praktické znalosti z rozsiahlej oblasti legislatívnej úpravy poisťovníctva a poistenia. Pozornosť bude venovaná najmä úprave zmluvnej dokumentácie (poistné zmluvy a všeobecné a zvláštne poistné podmienky), poistným udalostiam, právnej úprave, ktorá sa priamo týka činnosti poisťovateľov, poistným podmienkam osôb a zodpovednosti za škodu podľa obchodného i občianskeho zákonníku a ďalších právnych predpisov.
 

Špecializácia Executive management

 • Management inovácií

Proinovačná kultúra, podpora kreatívneho myslenia, prijímanie, analyzovanie a následná implementácia vhodných invencií do praxe je kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti v trhovej ekonomike a žiaducim nástrojom podpory prosperity. Vďaka tomuto modelu študenti získajú prehľad o rôznych typoch inovácií, pravidlách riadenia a o samotnom priebehu inovačného procesu. Rozoberané budú potenciálne bariéry a tiež hodnotenie úspešnosti zavedenej inovácie.

 • Procesný management

Zmyslom procesného managementu je vhodná koordinácia činností v rámci podniku. Toto usporiadanie aktivít je určujúce pre úspech každej organizácie. Študentom budú predložené praktické informácie o tom, ako zjednotiť čiastkové operácie do ucelených podnikových procesov, ako vhodne delegovať jednotlivé úlohy na zamestnancov a vytvárať tak tímy, ktoré sú motivované a schopné prinášať organizácii tie najlepšie výsledky. Modul prinesie potrebné informácie z oblasti každodennej práce manažéra pri riadení procesov – teda schopnosť deľby práce, vhodný výber ľudí a technológie a ich priradenie na konkrétne pracovné pozície. Pre profesijné využitie bude prínosom tiež objasnenie problematiky ako identifikovať slabé miesta riadenia a akým spôsobom ich vylepšovať.

 • Podniková stratégia

Podniková stratégia je nesmierne dôležitou súčasťou strategického riadenia. Firmám určuje ich dlhodobý smer a víziu, akým spôsobom by sa mali plniť stanovené ciele podniku. Modul prináša študentom množstvo praktických informácií a pohľadov na tento dlhodobý nástroj top managementu. Poukázané bude na jednotlivé strategické operácie, ktoré sú určujúce pre rozvoj a úspech podniku. Spomenuté budú všetky dôležité procesy, od počiatočnej formulácie zmyslu organizácie až po konečnú kontrolu výsledkov a dosiahnutých cieľov. Modul sa zameria na praktické, v organizáciách využiteľné zručnosti. Napríklad na stanovenie a spôsob prevedenia strategických cieľov podniku, načasovanie jednotlivých krokov, kontrolu úspešnosti postupu, ale tiež udržateľnosť konkrétneho biznisu a na schopnosť čeliť konkurencii.