Špecializácia Personálny management

Master of Business Administration (MBA)

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Personálne činnosti v organizácii

Sylabus »
Vzdelávací modul je zameraný na praktické osvojenie si personálnych činností, ktoré spadajú do oblasti personálneho riadenia vo firme či organizácií. Jedná sa najmä o využívanie vhodných motivačných prostriedkov a vytváranie pozitívnych vzťahov a klímy na pracovisku. Študenti sa zoznámia s metódami a stratégiami získavania pracovníkov, s procesmi prijímania pracovníkov a ich odmeňovania. Prebraná bude aj analýza a vytváranie popisov pracovných miest a personálneho plánovania. Nebude chýbať ani téma ukončovania pracovného pomeru a vytvárania užitočných databáz pre personálne účely. Cieľom modulu je získanie dobrej orientácie v danej problematike a hlavne vyskúšanie si vybraných personálnych činností priamo v podnikovej praxi. 
 

Procesy a stratégie ľudských zdrojov

Sylabus »
Cieľom tohto modulu je poukázať na nové trendy odrážajúce aktuálne požiadavky a potreby personalistickej praxe. Študenti sa bližšie zoznámia s metódami a stratégiami výberu a získavania vhodných pracovníkov. V rámci modulu budú predstavené moderné formy a metódy v oblasti vzdelávania pracovníkov. Ďalšie nezabudnuteľnou súčasť praktickej výučby tvorí témy ako efektívne rozhodovanie, hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov, druhy a metódy rozvoja kompetencií, organizácie práce, delegovanie právomocí a zodpovednosti či problematika age manažmentu.
 

Moderné metódy v personálnom managementu

Sylabus »
Podniková stratégia je nesmierne dôležitou súčasťou strategického riadenia. Firmám určuje ich dlhodobý smer a víziu, akým spôsobom by sa mali plniť stanovené ciele podniku. Modul prináša študentom množstvo praktických informácií a pohľadov na tento dlhodobý nástroj top managementu. Poukázané bude na jednotlivé strategické operácie, ktoré sú určujúce pre rozvoj a úspech podniku. Spomenuté budú všetky dôležité procesy, od počiatočnej formulácie zmyslu organizácie až po konečnú kontrolu výsledkov a dosiahnutých cieľov. Modul sa zameria na praktické, v organizáciách využiteľné zručnosti. Napríklad na stanovenie a spôsob prevedenia strategických cieľov podniku, načasovanie jednotlivých krokov, kontrolu úspešnosti postupu, ale tiež udržateľnosť konkrétneho biznisu a na schopnosť čeliť konkurencii.