Špecializácia Personálny management

Master of Business Administration (MBA)

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Personálne činnosti v organizácii

Sylabus »
Vzdelávací modul je zameraný na praktické osvojenie si personálnych činností, ktoré spadajú do oblasti personálneho riadenia vo firme či organizácií. Jedná sa najmä o využívanie vhodných motivačných prostriedkov a vytváranie pozitívnych vzťahov a klímy na pracovisku. Študenti sa zoznámia s metódami a stratégiami získavania pracovníkov, s procesmi prijímania pracovníkov a ich odmeňovania. Prebraná bude aj analýza a vytváranie popisov pracovných miest a personálneho plánovania. Nebude chýbať ani téma ukončovania pracovného pomeru a vytvárania užitočných databáz pre personálne účely. Cieľom modulu je získanie dobrej orientácie v danej problematike a hlavne vyskúšanie si vybraných personálnych činností priamo v podnikovej praxi. 
 

Procesy a stratégie ľudských zdrojov

Sylabus »
Zmyslom procesného managementu je vhodná koordinácia činností v rámci podniku. Toto usporiadanie aktivít je určujúce pre úspech každej organizácie. Študentom budú predložené praktické informácie o tom, ako zjednotiť čiastkové operácie do ucelených podnikových procesov, ako vhodne delegovať jednotlivé úlohy na zamestnancov a vytvárať tak tímy, ktoré sú motivované a schopné prinášať organizácii tie najlepšie výsledky. Modul prinesie potrebné informácie z oblasti každodennej práce manažéra pri riadení procesov – teda schopnosť deľby práce, vhodný výber ľudí a technológie a ich priradenie na konkrétne pracovné pozície. Pre profesijné využitie bude prínosom tiež objasnenie problematiky ako identifikovať slabé miesta riadenia a akým spôsobom ich vylepšovať.
 

Moderné metódy v personálnom managementu

Sylabus »
Podniková stratégia je nesmierne dôležitou súčasťou strategického riadenia. Firmám určuje ich dlhodobý smer a víziu, akým spôsobom by sa mali plniť stanovené ciele podniku. Modul prináša študentom množstvo praktických informácií a pohľadov na tento dlhodobý nástroj top managementu. Poukázané bude na jednotlivé strategické operácie, ktoré sú určujúce pre rozvoj a úspech podniku. Spomenuté budú všetky dôležité procesy, od počiatočnej formulácie zmyslu organizácie až po konečnú kontrolu výsledkov a dosiahnutých cieľov. Modul sa zameria na praktické, v organizáciách využiteľné zručnosti. Napríklad na stanovenie a spôsob prevedenia strategických cieľov podniku, načasovanie jednotlivých krokov, kontrolu úspešnosti postupu, ale tiež udržateľnosť konkrétneho biznisu a na schopnosť čeliť konkurencii.