Personálny management

Master of Business Administration (MBA)

Personálny management Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Personálny management prehlbuje problematiku manažmentu o ďalšie dôležité oblasti, bez ktorých sa manažment pri stanovovaní stratégie, plánu a cieľov nezaobíde. V tejto špecializácií je kladený dôraz na krízový manažment, ktorý sa veľmi často zanedbáva, a v prípade nepriaznivého scenára dochádza k veľmi závažným situáciám. Súčasťou špecializácie je taktiež projektový manažment, ktorý má veľmi široké uplatnenie vo všetkých odvetviach ľudského života. Projektový manažment sa stal efektívnym nástrojom k riadeniu realizovaných zmien v rámci korporácie. Táto špecializácia je určená pre tých, ktorí sa pohybujú v riadiacich pozíciách malých, stredných alebo veľkých korporáciách. Rovnako je tak určená pre tých, ktorí sa o manažérsku pozíciu usilujú. Špecializácia MBA Personálny management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Personálne činnosti v organizácii, Procesy a stratégie ľudských zdrojov a Moderné metódy v personálnom managementu.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Personálne činnosti v organizácii Voliteľný modul 1
Strategický management Procesy a stratégie ľudských zdrojov Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Moderné metódy v personálnom managementu  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 2. decembra 2017. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Vyplniť online prihlášku   Zvýhodnená cena štúdia      

Lektori v špecializácii

PhDr. Vladimír Janák, CSc.
PhDr. Vladimír Janák, CSc.

PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje personálny manažment, psychológiu manažmentu, komunikáciu a psychológiu obchodu na katedre manažmentu športu na FTVS UK v Prahe. Je absolventom štúdia psychológie na FF UK v Prahe. Pôsobil mnoho rokov vo vrcholovom športe ako poradenský psychológ. Zúčastnil sa niekoľkých projektov a stáži v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad del Valle de México) a vyučoval na rôznych univerzitách v Európe. V súčasnej dobe sa zaoberá praktickými aplikáciami personálnych činností vo firmách, zavedením metód hodnotenia pracovníkov, testovaním a prijímaním adeptov a určovaním kompetencií pre rôzne povolania. Je autorom viac ako tridsiatich článkov a realizoval mnoho vzdelávacích projektov pre rôzne firmy v oblasti strojárskeho, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. sa špecializuje na personalistiku v projektovom riadení, najmä na oblasti profesionálneho rastu a rozvoja, tímovú spoluprácu, respektíve efektívnu kooperáciu a individuálny koučing. V rámci profesionálnej praxe pôsobí viac ako jedenásť rokov v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch a spoločnostiach, vo vzdelávacích, konzultačných a poradenských inštitúciách a personálnych agentúrach, v oblastiach rozvoja a rastu, vzdelávania (andragogiky) a pedagogiky. V profesionálnej praxi uplatňuje odborné znalosti, skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, podnikového manažmentu, aplikovanej ekonomiky, procesného a projektového riadenia najmä u neinvestičných projektov podporovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Je autorkou študijných skrípt pod názvom: Projekt 2 - Regionálne individuálny projekt „Personální management“ a „Pracovní právo“. Taktiež sa venuje z pozície zahraničného partnera projektu VEGA: Analýza stupňov implementácie projektového riadenia vo spoločností výrobného a nevýrobného sektora Slovenskej republiky multikultúrnej a cezhraničnej spolupráci.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. 

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Všetkým novo prihláseným študentom do špecializácie MBA Corporate management garantujeme špeciálnu cenu štúdia vo výške 3.231 € bez DPH (z pôvodných 4.385 € bez DPH). Zvýhodnená ponuka je časovo limitovaná, viac informácií nájdete v sekcii Školné.

Ďalšie informácie

Personálny management - Hodnotenie 4.58/5 - Hodnotilo 132 užívateľov