Akreditácia a členstvo

Master of Business Administration (MBA)

Akreditácia a členstvo Master of Business Administration (MBA)

European School of Business & Management SE je členom viacerých významných a prestížnych organizácií zameriavajúcich sa na podporu postgraduálneho vzdelávania. Členstvo v týchto odborných inštitúciách pomáha pôsobiť na zvyšovanie kvality vzdelávania, na dodržiavanie etických zásad a naplňovania princípov efektívneho vzdelávania. Spolupracujeme s týmito partnermi:
 

European Association for Business Studies 

ESBM členom EABS

EABS je európska asociácia fungujúca od roku 1999. Zameriava sa predovšetkým na akreditáciu postgraduálnych vzdelávacích organizácií, keďže predstavuje najvyššiu možnú formu vzdelávania. EABS podporuje a nabáda členské inštitúcie k neustálemu zlepšovaniu vzdelávacích postupov. EABS posudzuje nielen kvalitu vyučovacích programov, ale tiež kvalitu lektorského tímu, študijných materiálov, priestor a všetko, čo súvisí s poskytovaním vzdelávacích služieb na tej najvyššej úrovni.
 

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ESBM členom ACBSP

ACBSP patrí medzi najuznávanejšiu a najkvalitnejšiu globálnu akreditačnú organizáciu na poli manažérskeho a vysokoškolského vzdelávania. Dohliada na kvalitu a úroveň vzdelávacej inštitúcie, študijných programov aj kvalitu odborného lektorského tímu. ACBSP združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete a sme pyšní, že ESBM (European School of Business & Management) môže byť jej hrdým členom.
 

European Association for Distance Learning

ESBM členom EADL

Asociácia EADL je ďalšou z prestížnych asociácií dohliadajúcich na vysokú kvalitu dištančného vzdelávania vo vzdelávacích inštitúciách. Cieľom EADL je zvýšiť kvalitu dištančného vzdelávania a zaručiť tak perfektný a bezchybný vzdelávací systém. EADL zaisťuje súkromné a neštátne vzdelávacie organizácie a inštitúcie, všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality, ktoré sú v súlade s kódexom. Členstvo v EADL je preto považované za záruku kvality vzdelávacej inštitúcie.
 

International Association for Distance Learning 

ESBM členom IADL

ESBM je akreditovaná prestížnou akreditačnou asociáciou IADL, ktorá zaručuje u akreditovaných škôl predovšetkým kvalitu dištančného a online vzdelávania, dbá na štandardy a formu výučby alebo na výber odborného lektorského tímu. IADL ďalej zaisťuje benchmarking a schvaľuje programy dištančného vzdelávania a ich poskytovateľov po celom svete. Asociácia sa tak uisťuje, že jej členovia poskytujú svojim študentom kvalitné a hodnotné vzdelanie podľa zásad a štandardov IADL. Asociácia IADL je jednou z najvýznamnejších organizácií v oblasti dištančného vzdelávania, ktoré zaručuje jeho kvality.
 

European Association for International Education 

ESBM členom EAIE

EAIE je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1989. Jej poslaním je profesionalizovať všetkých členov organizácie a aktívne slúžiť všetkým, ktorí sa podieľajú na internacionalizácii vyššieho vzdelávania. Asociácia má približne 2 500 členov z 80 krajín celého sveta a sídli v holandskom Amsterdame. Profesionálom z akademického aj neakademického prostredia pomáha asociácia nájsť tie najlepšie riešenia a praktické potupy pre proces internacionalizácie danej vzdelávacej spoločnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi asociácia presadzuje záujmy svojich členských organizácií a pracuje tak na pozdvihnutí oblasti medzinárodného vyššieho vzdelávania v rámci Európy aj celého sveta.​
 

Principles for Responsible Management Education 

ESBM členom PRME

PRME je iniciatíva, ktorá vznikla za podpory Organizácie spojených národov a vychádza z jej medzinárodne uznávaných hodnôt. Hlavným poslaním iniciatívy je inšpirovať a globálne podporovať vzdelávanie v oblasti managementu, leadershipu a výskumu. Medzi inštitúciami poskytujúcimi manažérske vzdelanie sa tak snaží budovať stály proces zdokonaľovania za účelom vzniku novej generácie obchodníkov a manažérov, ktorí budú schopní riešiť problémy komplexne a implementovať najnovšie trendy v oblasti riadenia a výskumu do svojich spoločností a firiem.
 

International Council for Open and Distance Education 

ESBM členom ICDE

ICDE je popredná medzinárodná organizácia pre otvorené, distančné, flexibilné a online vzdelávanie. Spolu s kľúčovým partnerom UNESCO zdieľa myšlienku „práva na vzdelanie pre všetkých“. ICDE je tiež podporovateľom využívania nových metód a technológií v oblasti vzdelávania a dbá na rovný prístup a kvalitu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Organizácia bola založená v roku 1938 v Kanade a v dnešnej dobe združuje členov z viac ako 60 zemí sveta. Momentálne jej hlavný sekretariát sídli v Osle a jej činnosť je mimo iného finančne podporovaná nórskym ministerstvom školstva, vedy a výskumu.
 

Academy of Management

ESBM členom Academy of Management

Academy of Management je medzinárodná asociácia združujúca profesorov a vedúcich pracovníkov managementu a organizácií. Jej história siaha do roku 1936, kedy bola akadémia v Bostone založená. Medzi jej činnosti patrí organizovanie vzdelávacích a manažérskych konferencií, vydávanie vedeckých časopisov a priama podpora manažérov a akademikov pri vzájomnej komunikácii na výskumnom poli. Poslaním Academy of Management je budovanie a prepájanie komunity managerov a akademikov a vytváranie pôdy pre nové príležitosti, nápady a myšlienky v oblasti managementu.
 

Association for Educational Communications and Technology

ESBM členom Association for Educational Communications and Technology

AECT je poprednou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa špecializuje na vývoj vzdelávacích technológií a inovácií v rámci vedy a výskumu. Bola založená v roku 1923 vo Washingtone a združuje pedagógov, profesionálov a odborníkov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou prispievajú k rozširovaniu vedomostnej základne v oblasti vzdelávania. Asociácia sa aktívne podieľa na návrhoch výučby a systematickom prístupe k učeniu a podporuje vysoké štandardy na poli vzdelávania. Je akousi medzinárodnou platformou pre vývoj a šírenie nových vzdelávacích prístupov, zlepšovania modelov výučby a efektivity učenia.
 

Ministerstvo vnútra Českej republiky

ESBM členom Ministerstva vnútra Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorné veci udelil European School of Business & Management akreditáciu pod číslom AK/I-17/2016. Táto akreditácia oprávňuje našu školu ku vzdelávanie úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Popri samotnej akreditácie našej organizácie boli udelené akreditácie v týchto vzdelávacích oblastiach: finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, projektové riadenie, strategický management a management.
 

Hospodárska komora Českej republiky

ESBM členom Hospodárskej komory

Hospodárska komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť, podporuje všetky podnikateľské aktivity a dohromady združuje takmer 14 000 členov. Jej poslaním je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite ČR.
 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR

ESBM členom AIVD

AIVD je najväčšou profesijnou asociáciou fungujúcou od roku 1990. Jej poslaním je rozvíjať sektor vzdelávania dospelých  presadzovať jeho záujmy. Táto asociácia je sprostredkovateľom komunikácie a sprostredkovateľom zdielania skúseností, názorov a garantom etických noriem a kvality v oblasti vzdelávania dospelých. Jej cieľom je aj spolupracovať so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzania legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých.
 

Česká manažérska asociácia

ESBM členom ČMA

ČMA je asociácia s dlhoročnou tradíciou, ktorej poslaním je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov a ich schopnosti viesť pracovné tímy. Cieľom je prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi aj k zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Akreditácia a členstvo - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 145 užívateľov