1. BLOK - ZÁKLADNÝ

Bachelor of Business Administration (BBA)

Prvý blok štúdia BBA je základný a je rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 3 moduly, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí a zručností v nižšie uvedených oblastiach. Výučba prebieha cez víkend, zvyčajne v sobotu, v rámci 1 vzdelávacieho dňa a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.
 

Vzdelávací moduly v základném bloku štúdia BBA:

Teória a prax manažmentu

Sylabus »
Cieľom tohto modulu je zoznámenie sa so základnými pojmami, históriou a postupmi manažmentu v širšom rámci a rozhodovania. Úvodná časť modulu je zhrnutím historického vývoja manažmentu, zoznámením sa základnými smermi managementu a najdôležitejšími osobnosťami, ktoré sa na formovanie manažmentu podieľali. Modul ďalej predstavuje koncepčné a metodologické východisko pre nadväzujúce špecializované predmety manažmentu a pre ilustráciu aplikácií a špecifík v českých i slovenských podmienkach. Zahŕňa základné aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska.
 

Personálne riadenie v organizácií

Sylabus »
Personálne riadenie a jeho procesy sú chrbticou riadenia firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Študenti získajú všeobecnú znalosť o personálnej politike, naučia sa pracovať so základnými pojmami, zoznámia sa s rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a budú mať prehľad o moderných trendoch v HR oblasti v 21. storočí a naučia sa efektívne využívať ľudský kapitál.
 

Základy finančného manažmentu

Sylabus »Študenti sa naučia vnímať manažérske činnosti z pohľadu ekonomického a finančného, z pohľadu rentability. Zoznámime sa so základnou finančnou terminológiou pre lepší nadhľad a spoluprácu s ďalšími oddeleniami vo firme a naučíme sa orientovať v základných podnikových finančných zostavách. Ďalej sa budeme venovať analýze a hodnoteniu finančnej výkonnosti firmy a problematike krátkodobého i dlhodobého financovania firmy.

1. BLOK - ZÁKLADNÝ - Hodnotenie 4.25/5 - Hodnotilo 152 užívateľov