2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Management

Bachelor of Business Administration (BBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Organizácia, riadenie a implementácia

Sylabus »
Modul sa zaoberá pojmami a postupmi manažmentu v kontexte rozhodovaní ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetných oblastí manažmentu. Pozornosť je venovaná predovšetkým problematike manažérskych zručností s prihliadnutím na individuálne osobnostné rozdiely, riadenie organizácie na všetkých ich úrovniach. V rámci modulu študent získa základné znalosti z oblasti manažérskych funkcií a štýlov riadenia, ďalej tiež z oblasti procesného manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu znalostí, identity a kultúry organizácie a medzinárodného manažmentu.
 

Firemná kultúra a etika

Sylabus »
Cieľom modulu Firemná kultúra a etika je poukázať na dôležitosť etického správania v podnikateľskom prostredí. Vysvetliť základné filozofické pojmy a históriu vzniku tejto spoločenskej vedy a jej vplyv na formovanie charakteru človeka vo vzťahu k spoločenským mravom, spôsobom konania, postojom a zmýšľaniu osôb, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry organizácie.
 

Inovácie a riadenie zmien

Sylabus »
Po absolvovaní modulu je študent schopný formulovať plán a postupne implementovať zmeny v rôznych typoch organizácií, vie ako pracovať s rezistenciou a vytvárať prostredie vhodné k zmenám. Študent dokáže rozlíšiť manažérsky a líderský prístup pri riešení zmien. Dokáže zriadiť a zavádzať inovačné procesy v podniku, ako elementárny princíp podnikového rastu. Inovácia je predstavená v kontexte invenciou a ďalšími podnikovými súvislosťami.
 

Strategické myslenie a riadenie

Sylabus »

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o potrebe strategického myslenia ako základného predpokladu pre vytváranie vízie, strategických cieľov a strategických plánov. Výučba je zameraná na uvedomovanie si mega trendov, trendov a slabých signálov budúcich trendov. Na hľadanie synergických efektov medzi udalosťami. Pretože na seba navzájom pôsobia a spolu niečo zlepšujú či zhoršujú. Udalosti nikdy nepôsobia izolovane - vždy sa navzájom ovplyvňujú. Na príkladoch z minulosti a súčasnosti si vysvetlíme, ako rozumieť dnešku a čiastočne i zajtrajšku.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Management - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 155 užívateľov