2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Projektové riadenie

Bachelor of Business Administration (BBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Úvod do projektového riadenia

Sylabus »
Cieľom modulu je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti s cieľom vypracovania projektového zámeru. Prostredníctvom spracovania seminárnej práce študent interpretuje získané výsledky / výstupy z projektu podľa získaných dát a štatistických vyšetrovaní, navrhuje opatrenia na zmenu / zlepšenie / inováciu / modernizáciu projektového zámeru v strednodobom i dlhodobom časovom horizonte v súlade so súčasnými aj očakávanými trendmi v príslušnom odbore / odvetví / sektore.
 

Projektová dokumentácia a riziká

Sylabus »
Modul zoznámi prehľadnou formou študentov s povinnými aj odporúčanými dokumentmi používanými v jednotlivých fázach prípravy a riadenia projektu, a to počnúc zakladacou listinou projektu, projektovým plánom a jeho čiastkovými časťami, až po záverečné dokumenty využívané pri uzatváraní a prípadnom vyhodnocovanie projektu. Druhá časť modulu sa zameria na problematiku rizík v projektoch. Najprv priblíži charakteristiku a význam rizík v projektoch, následne sa zameria na ich riadenie (identifikácie rizík, analýza a spôsoby riešenia rizík v projektoch) a v závere priblíži postavenie a riadenie rizík v rámci projektového cyklu.
 

Životný cyklus projektu

Sylabus »
Študenti sa zoznámia so základnými pojmami a nástrojmi projektového riadenia v kontexte životného cyklu projektu. Popíšeme si a naučíme sa aplikovať nástroje, metódy a techniky projektového riadenia relevantné jednotlivým fázam životného cyklu projektu podľa IPMA. Vysvetlíme si diferenciáciu pojmov životný cyklus projektu, životný cyklus produktu a životný cyklus riadenia projektu.

Mäkké kompetencie v projektovom riadení

Sylabus »

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou ľudských zdrojov v projektovom riadení, predovšetkým v projektovom tíme, hlavnými aktivitami a kompetenciami členov projektového tímu a projektového manažéra v kontexte aplikácie mäkkých kompetencií. Modul rieši nastavenie organizácie projektu v intenciách úspešného dokončenia projektu, spomína aj najdôležitejšie mäkké kompetencie ako je komunikácia, time management alebo riešenie konfliktov a problémov.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Projektové riadenie - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 158 užívateľov