Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Projektové riadenieDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Úvod do projektového riadenia

Sylabus

Cieľom modulu je rozšíriť teoretické znalosti a praktické zručnosti za účelom vypracovania projektového zámeru. Prostredníctvom spracovania seminárnej práce študent interpretuje získané výsledky/výstupy z projektu podľa získaných údajov a štatistických prieskumov, navrhuje opatrenia k zmene/zlepšeniu/inovácií/modernizácií projektového zámeru v strednodobom i dlhodobom časovom horizonte v súlade so súčasnými i očakávanými trendmi v danom obore/odvetví/sektore.

Projektová dokumentácia a riziká

Sylabus

Modul oboznámi prehľadnou formou študentov s povinnými i doporučenými dokumentmi, používanými v jednotlivých fázach prípravy a riadenia projektu a to počínajúc si zakladacou listinou projektu, projektovým plánom a jeho jednotlivými časťami, až po záverečné dokumenty využívané pri uzatváraní a prípadnom vyhodnocovaní projektu. Druhá časť modulu sa zameriava na problematiku rizík v projektoch. Najprv priblíži charakteristiku a význam rizík v projektoch, následne sa zameria na ich riadenie (identifikácia rizík, analýza a spôsoby riešenia rizík v projektoch) a v závere priblíži postavenie a riadenie rizík v rámci projektového cyklu.

Životný cyklus projektu

Sylabus

Študenti sa zoznámia so základnými pojmami a nástrojmi projektového riadenia v kontexte životného cyklu projektu. Popíšeme si a naučíme sa aplikovať nástroje, metódy a techniky projektového riadenia, ktoré sú relevantné jednotlivým fázam životného cyklu projektu podľa IPMA. Vysvetlíme si diferenciáciu pojmov životný cyklus projektu, životný cyklus produktu a životný cyklus riadenia projektu.

Mäkké kompetencie v projektovom riadení

Sylabus

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s problematikou ľudských zdrojov v projektovom riadení, predovšetkým v projektovom tíme, hlavnými činnosťami a kompetenciami členov projektového tímu a projektového manažéra v kontexte mäkkých kompetencií. Modul rieši nastavenie organizácie projektu v intenciach úspešného dokončenia projektu, zmieňuje i najdôležitejšie mäkké kompetencie ako je komunikácia, time managment alebo riešenie konfliktov a problémov.