1. BLOK - ZÁKLADNÝ

Doctor of Business Administration (DBA)

Prvý blok štúdia DBA je základný a je rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí a zručností v nižšie uvedených oblastiach. Výučba prebieha cez víkend, v 2 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.
 

Vzdelávací moduly v základném bloku štúdia DBA:

Management vs. Leadership

Sylabus »
Efektívny manažér dokáže vytvoriť pozitívnu atmosféru na pracovisku a zároveň autoritatívne dbá na plnenie všetkých zadaných úloh a pravidiel. Spomínanej kombinácií manažérskych kompetencií a ich udržanie v rovnováhe sa budú venovať lektori počas tohto vzdelávacieho modulu. Podelia sa o know-how, ako pozitívne ovplyvniť chovanie ostatných ľudí, ako ísť osobným príkladom, ako sa naučiť akceptovať myšlienky druhých, poskytnúť konštruktívnu pomoc, radu a vedenie, ako vhodne využívať potenciál a schopnosti svojich zamestnancov. Na konkrétnych prípadoch z praxe bude ujasnené, ako vhodným spôsobom chváliť, ale tiež kritizovať. Ďalej lektori poradia, ako aktívne počúvať, klásť dotazy, argumentovať, ako sa vysporiadať s námietkami a nesúhlasom – ako úspešne prekonať komplikovanú komunikáciu a konflikty na pracovisku, ako ovládať umenie presvedčiť a nadchnúť svojich spolupracovníkov a ďalšie pre prax dôležité zručnosti. 
 

Resource management

Sylabus »
Proces využívania a riadenia firemných zdrojov patrí medzi kľúčové manažérske úlohy. Tieto zdroje môžu zahŕňať napríklad výrobky a zariadenia, financie, výrobný manažment, zamestnancov, vybavenie, nápady na optimalizáciu a rozšírenie firmy, a pod. Cieľom modulu je osvojiť si podstatu efektívneho plánovania a riadenia firemných zdrojov pretože starostlivé a štruktúrované riadenie napomáha úspechu. Naopak nesprávne riadenie zdrojov môže viesť k zlyhaniu projektu, prekročeniu plánovaného rozpočtu alebo k ďalším nešťastným udalostiam. V rámci modulu sa budú študenti zaoberať aj otázkou plánovania práce pre zamestnancov, time managementom a čas bude venovaný aj tomu ako využiť potenciál dlhodobých zamestnancov pre nové projekty vo firme alebo oddelení. Po absolvovaní modulu budú študenti schopní efektívnejšieho riadenia firemných zdrojov. 
 

Lean management

Sylabus »
Do tajov tohto minimalistického a efektívneho spôsobu riadenia študentov zasvätia skúsení odborníci. Tí sa vo svojom výklade zamerajú na to, ako vychádzať čo najviac v ústrety prianiam zákazníkov pri zachovaní čo možno najnižších nákladov. Študenti si rozšíria povedomie o tom, ako minimalizovať či úplne odstrániť všetky druhy plytvania od ľudských po materiálne zdroje, ako znížiť prevádzkové náklady, ako pracovať čo najrýchlejšie a využiť potenciál a kreativitu pracovníkov, ďalej akým spôsobom sa dá vyhýbať neúmyselným chybám počas procesu výroby, ako vytvoriť to najvhodnejšie, efektívne zoskupené pracovné prostredie, vďaka ktorému dôjde k úspore času. Študenti budú zoznámení s konkrétnymi metódami lean managementu, napríklad s metódami  5 S, SMED, Andon, Poka-Joke a radou ďalších. 
 

Management ľudských zdrojov

Sylabus »
Ľudské zdroje predstavujú kľúčový faktor pre úspech firmy. Vhodne vybraní zamestnanci sú najväčším bohatstvom podniku. V rámci tohto vzdelávacieho modulu bude pozornosť zameraná na získavanie pracovníkov, ich formovanie, využívanie ich potenciálu, efektívne prepojovanie činností jedného zamestnanca s ostatnými pracovníkmi. Študenti sa naučia plánovať personálne zaistenie, riadiť individuálny i tímový výkon prostredníctvom stanovených cieľov, vytvárať odmeňovaciu stratégiu, identifikovať potreby pracovníkov v oblasti vzdelávania, zapájať zamestnancov do rozhodovacích procesov, budovať spokojnosť personálu či efektívne motivovať svojich podriadených. Vynechaná nezostane ani bezpečnosť práce a ochrana zdravia, vytváranie vhodných príjemných pracovných podmienok či vytváranie vlastných personálnych informačných systémov. 
 

Management osobného rozvoja

Sylabus »
Hlavnou cestou ako trvale uspieť nielen na poli biznisu, je sústavné a nikdy nekončiace sebazdokonaľovanie a tiež dobrá psychická kondícia a osobná spokojnosť. Pre manažérov je veľmi dôležité vedieť uplatniť svoje schopnosti, poznať seba – dokázať ovládať svoje emócie pri kontakte s okolím, ale tiež vedieť odpočívať a nabrať tak dostatok energie pre zvládanie náročných situácii. Vzdelávací modul je zameraný  veľmi prakticky, lektor odovzdáva študentom skúsenosti z mnohých oblastí. Dôraz je kladený na zvládanie nečakaných situácii a stresu plynúceho z medziľudských vzťahov, na to, ako prekonať chvíle, kedy sa nedarí v kariérnom ani osobnom živote. Ďalej si študenti pripomenú pravidlá sebariadenia s dôrazom na včasné plnenie vytýčených cieľov, naučia sa podporovať kreatívne myslenie. Lektor spomenie tiež efektívne hospodárenie s časom, ako dosiahnuť trpezlivosť a vytrvalosť pri plnení úloh, ako stanoviť priority. Pozornosť sa bude venovať aj téme syndrómu vyhorenia a jeho prevencie. 

1. BLOK - ZÁKLADNÝ - Hodnotenie 4.25/5 - Hodnotilo 204 užívateľov