2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

Doctor of Business Administration (DBA)

Druhý blok štúdia DBA je špecializovaný a študenti si tu vyberajú 1 z ponuky špecializácií. Každá špecializácia sa skladá z 3 modulov (predmetov), ktoré študent musí v priebehu štúdia absolvovať. Výučba všetkých modulov prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa, čo dáva možnosť študovať aj tým najvyťaženejším.
 

Zoznam špecializácií a ich modulov:
 

Špecializácia Executive DBA

  • Six sigma

Sylabus »
Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovania chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvantitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale tiež procesov, ich vytvárania prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom sa dá zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či službu pri zachovaní adekvátnych nákladov, a hlavne akým spôsobom zaistiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Podstata metódy Six sigma je v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých ich činnostiach a odstrániť príčiny nezhôd skôr, než sa tieto nezhody naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej na  nápravu už  vzniknutých chýb, omnoho viac – poskytuje špecifické metódy k pretvoreniu procesu tak, aby nezhody vôbec nevznikali. Práve tieto dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstavia lektori svojím študentom.

  • Priemysel 4.0

Sylabus »
Priemysel 4.0, tzv. nová priemyselná revolúcia, so sebou prináša radu prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude behom tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotickej podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavádzanie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácia, automatizácia ako výroby, tak poskytovanie služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celospoločenský dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazia tiež v oblasti vzdelávania a sociálnom systéme. Prínosy priemyslu 4.0 pozorujeme hlavne v úspore času a financií, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmizne monotónna a často fyzicky veľmi náročná a nebezpečná práca, zrýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Vedľa pozitívnych dopadov budú podrobne prebrané tiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutovaná bude samozrejme aj možná príprava na ne. Riziká spočívajú hlavne v možných hackerských útokoch na systémy, zneužívania dát či zvýšenia nezamestnanosti. Pretože pre drvivú väčšinu podnikov bude kľúčové sa prispôsobiť novému vývoju, pozornosť sa zameriava na to, ako sa na postupné presadzovanie novej revolúcie pripraviť, zohľadniť ju vo svojej vlastnej praxi, či už z pohľadu zamestnávateľov, majiteľov firmy či z pohľadu zamestnanca.

  • Riadenia kvality a performance management

Sylabus »
Management kvality spočíva hlavne v pozorovaní a analyzovaní všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a dizajn systémov managementu kvality vo všetkých typoch organizácií od súkromného sektora po verejný sektor. V rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre management kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácii do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá tiež stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a odmeňovaním v inštitúcii.
 

Špecializácia DBA Soft skills

  • Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie

Sylabus »
Sebaprezentácia, schopnosť vysvetliť svoje myšlienky, nápady a dokázať ich predať tomu, kto zrovna počúva, je pre biznis kľúčové. Počas absolvovania tohto modulu si študenti prehĺbia svoje zručnosti z oblasti komunikácie. Pozornosť bude zameraná ako na verbálny, tak aj písomný prejav, vynechaná nebude ani dôležitá neverbálna komunikácia. Počas praktických ukážok bude poslucháčom predstavené ako vhodne štruktúrovať písomný prejav. Absolventi sa zdokonalia v umení produktívne diskutovať, polemizovať nad nastolenými témami. Ďalej budú predstavené rady a tipy akým spôsobom zaujať poslucháčov, prebudiť záujem a chuť nadviazať spoluprácu a ako zanechať ten najlepší dojem. Všetky tieto aspekty správnej komunikácie budú zamerané ako na individuálne, tak skupinové obecenstvo.

  • Rozvoj manažérskej kreativity

Sylabus »
Skĺznuť behom výkonu manažérskych funkcií do rutiny je veľmi nežiaduce. Modul pomôže študentom nahliadnuť na každodenné situácie novým, nevšedným spôsobom. Vďaka praktickým cvičeniam sa poslucháči naučia premýšľať novým spôsobom o starých témach. Lektori odovzdajú svoje skúsenosti o tom, ako precvičovať a zdokonaľovať svoje myslenie, ako efektívne využiť príležitosti a šance, ktoré sa naskytnú. Pozornosť bude zameraná taktiež na vnímavosť manažérov – na schopnosť hľadať skryté väzby a príležitosti, na umenie pružne reagovať na nové neočakávané situácie a vyťažiť z nich čo najviac. Predstavené budú aj cesty k zvýšeniu kvality a hľadanie  nových možností ako svoje výrobky či služby ešte viac zdokonaliť. 

  • Life design

Sylabus »
Osobný rozvoj, psychohygiena a vôbec starostlivosť o vlastné duševno je nesmierne dôležité pre manažérov, ktorí sa denne vyrovnávajú  s množstvom stresujúcich situácií. Pozornosť sa zameriava na time management, skúsení lektori svojím poslucháčom poradia s tým, ako skĺbiť často veľmi rýchle pracovné tempo s potrebou fungujúcich vzťahov v súkromnom živote. Predstavené budú rôznorodé relaxačné techniky, metódy ako zvýšiť schopnosť koncentrácie, ako sa zbaviť strachu, stresu a obáv ktoré zbytočne pracovníkov brzdia v ich kariére. Lektori ďalej poradia s vhodnými a jednoducho realizovateľnými úpravami pracovného a osobného prostredia, ktoré zvýši efektivitu práce. Dôležitou súčasťou modulu je tiež zoznámenie poslucháčov s termínom syndrómu vyhorenia – predstavené budú jeho príčiny, fázy a taktiež cesty ako mu úspešne predísť. Absolventi modulu zvýšia svoj osobný výkon, lepšie využijú svoj potenciál, budú jednať asertívne, dokážu aktívne a vhodným spôsobom pracovať s vlastnou sebadôverou, dosiahnu potrebného nadhľadu a budú schopní sa zamerať na skutočnosti, ktoré sú pre ich život skutočne dôležité.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.36/5 - Hodnotilo 206 užívateľov