2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Executive DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Six sigma

Sylabus »
Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovania chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvantitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale tiež procesov, ich vytvárania prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom sa dá zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či službu pri zachovaní adekvátnych nákladov, a hlavne akým spôsobom zaistiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Podstata metódy Six sigma je v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých ich činnostiach a odstrániť príčiny nezhôd skôr, než sa tieto nezhody naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej na  nápravu už  vzniknutých chýb, omnoho viac – poskytuje špecifické metódy k pretvoreniu procesu tak, aby nezhody vôbec nevznikali. Práve tieto dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstavia lektori svojím študentom.
 

Priemysel 4.0

Sylabus »
Priemysel 4.0, tzv. nová priemyselná revolúcia, so sebou prináša radu prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude behom tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotickej podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavádzanie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácia, automatizácia ako výroby, tak poskytovanie služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celospoločenský dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazia tiež v oblasti vzdelávania a sociálnom systéme. Prínosy priemyslu 4.0 pozorujeme hlavne v úspore času a financií, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmizne monotónna a často fyzicky veľmi náročná a nebezpečná práca, zrýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Vedľa pozitívnych dopadov budú podrobne prebrané tiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutovaná bude samozrejme aj možná príprava na ne. Riziká spočívajú hlavne v možných hackerských útokoch na systémy, zneužívania dát či zvýšenia nezamestnanosti. Pretože pre drvivú väčšinu podnikov bude kľúčové sa prispôsobiť novému vývoju, pozornosť sa zameriava na to, ako sa na postupné presadzovanie novej revolúcie pripraviť, zohľadniť ju vo svojej vlastnej praxi, či už z pohľadu zamestnávateľov, majiteľov firmy či z pohľadu zamestnanca.
 

Riadenia kvality a performance management

Sylabus »
Management kvality spočíva hlavne v pozorovaní a analyzovaní všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a dizajn systémov managementu kvality vo všetkých typoch organizácií od súkromného sektora po verejný sektor. V rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre management kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácii do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá tiež stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a odmeňovaním v inštitúcii.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Executive DBA - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 210 užívateľov