1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

Master of Laws (LLM)

Prvý blok štúdia LLM je špecializovaný a je rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 8 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí a zručností v právnej oblasti. Výučba prebieha cez víkend, v 3 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.
 

Zoznam vzdelávacích modulov:

Súkromné právo, zásady, princípy

Sylabus »
Tento modul zoznamuje študentov so zásadami a princípmi súkromného práva, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v procese interpretácie a aplikácie práva. Pozornosť je v tomto module zameraná hlavne na právnu úpravu podnikania a pojmy s podnikaním súvisiace. Hlavný dôraz sa kladie na jednanie podnikateľa. Poslucháčom budú pripomenuté základné pojmy (obchodný register, obchodné tajomstvo, obchodná firma) a aplikácia vybraných problémov do právnej praxe.
 

Korporátne právo

Sylabus »
Právo obchodných spoločností vždy predstavovalo základný stavebný kameň obchodného práva. Modul prináša dôležité informácie o vzniku, založení a zániku obchodných korporácii. Poslucháčom budú predstavené jednotlivé typy obchodných korporácii vrátane ich špecifík. Súčasne modul pojednáva o postavení štatutárnych orgánov u jednotlivých korporácii a vymedzuje ich povinnosti a zodpovednosť.
 

Zmluvné právo

Sylabus »
Na úvod budú študenti zoznámení so zásadami a princípmi, na základe ktorých je budovaná regulácia zmluvných záväzkov. Behom absolvovania tohto modulu študenti získajú hlbšie znalosti z oblasti úpravy zmluvných záväzkov vrátane právnej úpravy a konkrétnych náležitostí u vybraných zmluvných typov. Vysvetlené budú tiež inštitúty postúpenia pohľadávky, prevzatia majetku, postúpenia zmluvy, obsahové zmeny záväzku a ďalšie.
 

Finančné právo

Sylabus »
Finančné právo je samostatné právne odvetvie patriace do oblasti verejného práva. Na úvod je predstavená problematika finančných orgánov ako subjektov finančne právnych vzťahov a finančnej kontroly. V rámci modulu sú predstavené právne predpisy upravujúce jednotlivé druhy daní vrátane ich špecifikácie a charakteristiky. Pozornosť je venovaná daňovému poriadku, ktorý upravuje postup správcu dane, práva a povinnosti daňových subjektov a tretích osôb, ktoré im vznikajú pri správe daní.
 

Hospodárska súťaž

Sylabus »
Modul má za cieľ objasniť pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa bezprostredne dotýkajú všetkých podnikajúcich subjektov. Pozornosť je zameraná tiež na jej narušenie prostredníctvom nepovolených prostriedkov, teda na nekalú súťaž. Prebrané budú aj špeciálne skutkové podstaty s ich charakteristikou. Na podmienky hospodárskej súťaže sa počas výučby pozerá aj z pohľadu európskeho práva. Výklad sa bude týkať tiež možnosti ochrany proti tomuto nepovolenému jednaniu, teda konkrétnym k tomu určeným právnym prostriedkom.
 

Medzinárodné obchodné právo

Sylabus »
Medzinárodné obchodné právo vyžaduje orientáciu v pomerne zložitom systéme právnych noriem a medzinárodných zmlúv. A práve absolventi tohto modulu získajú orientáciu v právnej regulácii oblasti medzinárodného obchodu. Účelom modulu je predovšetkým porozumieť regulácii medzinárodnej výmeny tovarov a služieb a regulácii medzinárodných obchodných transakcii. Modul predstaví základné aspekty procesu kontraktácie s vymedzením všetkých rizík, ktoré môžu v priebehu nastať. Súčasne poslucháčov zoznámi s riešením sporov vrátane výberu vhodných prostriedkov pre ich riešenie.
 

Konkurzové riadenie, likvidácia

Sylabus »
Predstavený bude obsah a jednotlivé fázy konkurzového riadenia, vrátane všetkých potrebných súvisiacich informácii. Napríklad následky spojené so zahájením konkurzového riadenia, konkrétne kroky a náležitosti, ako je obsah konkurzového návrhu, doručovanie o konkurzovom riadení, rozhodnutie o úpadku a jeho priame účinky, ale tiež spôsoby jeho riešenia. Prebraná bude tiež problematika moratória či záležitosti týkajúce sa nakladania s majetkovou podstatou po zahájení konkurzového riadenia. Súčasne bude študentom predstavená likvidácia, ako prostriedok k faktickému zániku korporácie, ktorý spočíva vo vysporiadaní majetku zrušenej právnickej osoby.
 

Pracovné právo

Sylabus »
Znalosti z oblasti tohto právneho odvetvia sú nevyhnutné pre riadiacich pracovníkov každej korporácie. Tento modul ponúka prehĺbenie získaných znalostí s dôrazom na ich využiteľnosť v praxi. Podrobne budú rozobrané právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pozornosť bude zameraná na vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru, ale i na ďalšie možnosti pracovno-právneho vzťahu.

1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.78/5 - Hodnotilo 162 užívateľov