Základný blok MBA

Master of Business Administration (MBA)Prvý blok štúdia je základný a je rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblasti managementu, marketingu a ľudských zdrojov. Výučba prebieha cez víkend, v 2 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.

Vymenovanie základných modulov

Management

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s dôležitými princípmi, modernými metódami, nástrojmi a postupmi managementu v rámci organizácie. Zameriava sa predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré sú využiteľné vo firemnom riadení. Modul je taktiež zameraný na sekvenčné (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola) a paralelné (analyzovanie, rozhodovanie, implementácia) funkcie managementu a ich praktické využitie. Súčasne sa zaoberá profilom a kompeteneciami manažéra ako kľúčovými predpokladmi úspešného výkonu manažérskej funkcie. V tejto súvislosti je venovaná pozornosť typológii manažérskych štýlov, prostredníctvom ktorých manažér uplatňuje svoj vplyv a moc.

Strategický management

Sylabus

Strategické riadenie patrí medzi najdôležitejšie aspekty rozvoja podniku ako celku. Voľba tejto optimálnej stratégie je v dnešnej dobe kľúčovým prvkom pre úspešné fungovanie firmy a jej postavenia na trhu. Cieľom modulu je preto študentov zoznámiť s úlohou, náplňou a tvorbou čiastkových stratégií aj celkovej stratégie podniku. Študenti sa naučia, ako formulovať dlhodobú stratégiu, ako stanoviť ciele spoločnosti a vhodné cesty k ich dosiahnutiu. Zoznámia sa so strategickými analýzami podniku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou voľby vhodnej stratégie spoločnosti.

Finančné riadenie

Sylabus

Finančné riadenie predstavuje kľúčovú časť podnikového riadenia. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s princípmi finančného riadenia a upozorniť na možnosti a slabé miesta pri budovaní optimálneho systému ekonomického riadenia firmy. Absolvovanie modulu poskytne základ pre realizáciu operatívnych a investičných finančných rozhodnutí v podniku. Modul obsahuje témy ako podstata finančného managementu, ekonomická a finančná analýza, riziko a jeho vplyv na finančné rozhodovanie, strategické dlhodobé rozhodovanie, či riadenie pracovného kapitálu a likvidity.

Marketing a Public Relations

Sylabus

Cieľom modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru marketingu a public relations a zoznámiť ich s modernými trendami v tejto oblasti. V rámci modulu bude predstavený nielen marketingový mix a prax marketingovej komunikácie, ale i nové marketingové techniky ako je WOM, virálny, guerilla, internetový, mobilný marketing či product placement. Študenti pochopia rolu PR v systéme budovania značky, rovnako ako význam riadenia reputácie v nebrandovaných oboroch alebo komunikácia v krízových situáciách. Po absolvování modulu sa študenti budú orientovať v možnostiach využívania širokej škály nástrojov public relations, pochopia princípy a špecifiká práce s reklamnými, mediálnymi a PR agentúrami alebo novinármi, budú vedieť navrhnúť vhodnú marketingovú stratégui či koncept pre komunikačnú kampaň.

Riadenie ľudských zdrojov

Sylabus

Kvalifikovaní a loajálni zamestnanci sú základným stavebným kameňom každej firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Cieľom modulu je zoznámiť študentov s rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a súčasnými trendmi v oblasti HR. Študenti sa naučia, ako získať kvalifikovaných a kvalitných pracovníkov alebo ako správne motivovať. Po absolvovaní tohto modulu bude každý študent vedieť efektívne využívať ľudský kapitál k získaniu konkurenčnej výhody a budovať prosperujúce a úspešné firmy.