1. BLOK - ZÁKLADNÝ

Master of Business Administration (MBA)

Prvý blok štúdia je základný a je rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblasti managementu, marketingu a ľudských zdrojov. Výučba prebieha cez víkend, v 2 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.
 

Výpočet základných modulov:

Management

Sylabus »
Modul zoznamuje študentov s dôležitými princípmi, modernými metódami, nástrojmi a postupmi managementu v rámci organizácie. Zameriava sa predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré sú využiteľné vo firemnom riadení. Modul je taktiež zameraný na sekvenčné (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola) a paralelné (analyzovanie, rozhodovanie, implementácia) funkcie managementu a ich praktické využitie. Súčasne sa zaoberá profilom a kompeteneciami manažéra ako kľúčovými predpokladmi úspešného výkonu manažérskej funkcie. V tejto súvislosti je venovaná pozornosť typológii manažérskych štýlov, prostredníctvom ktorých manažér uplatňuje svoj vplyv a moc. 
 

Strategický management

Sylabus »
Strategické riadenie patrí medzi najdôležitejšie aspekty rozvoja podniku ako celku. Voľba tejto optimálnej stratégie je v dnešnej dobe kľúčovým prvkom pre úspešné fungovanie firmy a jej postavenia na trhu. Cieľom modulu je preto študentov zoznámiť s úlohou, náplňou a tvorbou čiastkových stratégií aj celkovej stratégie podniku. Študenti sa naučia, ako formulovať dlhodobú stratégiu, ako stanoviť ciele spoločnosti a vhodné cesty k ich dosiahnutiu. Zoznámia sa so strategickými analýzami podniku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou voľby vhodnej stratégie spoločnosti. 
 

Finančné riadenie

Sylabus »
Finančné riadenie predstavuje kľúčovú časť podnikového riadenia. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s princípmi finančného riadenia a upozorniť na možnosti a slabé miesta pri budovaní optimálneho systému ekonomického riadenia firmy. Absolvovanie modulu poskytne základ pre realizáciu operatívnych a investičných finančných rozhodnutí v podniku. Modul obsahuje témy ako podstata finančného managementu, ekonomická a finančná analýza, riziko a jeho vplyv na finančné rozhodovanie, strategické dlhodobé rozhodovanie, či riadenie pracovného kapitálu a likvidity.
 

Marketing a Public Relations

Sylabus »
Cieľom modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru marketingu a public relations a zoznámiť ich s modernými trendami v tejto oblasti. V rámci modulu bude predstavený nielen marketingový mix a prax marketingovej komunikácie, ale i nové marketingové techniky ako je WOM, virálny, guerilla, internetový, mobilný marketing či product placement. Študenti pochopia rolu PR v systéme budovania značky, rovnako ako význam riadenia reputácie v nebrandovaných oboroch alebo komunikácia v krízových situáciách. Po absolvování modulu sa študenti budú orientovať v možnostiach využívania širokej škály nástrojov public relations, pochopia princípy a špecifiká práce s reklamnými, mediálnymi a PR agentúrami alebo novinári, budú vedieť navrhnúť vhodnú marketingovúou stratégui či koncept pre komunikačnú kampaň.
 

Riadenie ľudských zdrojov

Sylabus »
Kvalifikovaní a loajálni zamestnanci sú základným stavebným kameňom každej firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Cieľom modulu je zoznámiť študentov s rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a súčasnými trendmi v oblasti HR. Študenti sa naučia, ako získať kvalifikovaných a kvalitných pracovníkov alebo ako správne motivovať. Po absolvovaní tohto modulu bude každý študent vedieť efektívne využívať ľudský kapitál k získaniu konkurenčnej výhody a budovať prosperujúce a úspešné firmy.

1. BLOK - ZÁKLADNÝ - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 140 užívateľov