2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Andragogika a management vzdelávania

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Filozofia vzdelávania dospelých

Sylabus »
Modul Filozofia vzdelávania dospelých podáva ucelený prehľad o filozofii myslenia a vývoji myslenia pedagogického, ktoré bolo základom pre vznik vzdelávania dospelých. Celoživotné vzdelávanie ako užšie poňatie andragogiky rozvíja predovšetkým socializáciu a personalizáciu jedinca a poukazuje na behaviorálne, komunikatívne a psychoanalytické teórie. Výučba sa zameriava aj na súčasné prístupy k vzdelávaniu a ich postupné využívanie v praxi. Študenti sa zoznámia s rôznymi pohľadmi na vzdelávanie a prehĺbia doterajšie informácie o jeho vývoji. Po absolvovaní modulu budú študenti obohatení o manažérske schopnosti a zručnosti potrebné nielen k úspešnej komunikácii a vedeniu tímu.
 

Andragogika

Sylabus »
V rámci modulu sa študenti zoznámia s rôznymi technikami a metódami vzdelávania dospelých, vrátane koučovania. Pochopia základné princípy a podstatu vzdelávacieho procesu a porozumejú špecifickým aspektom rozvoja a vzdelávania dospelých v rámci organizácie. Pozornosť bude venovaná aktuálnym témam vzdelávania dospelých – vzdelávania špecifických cieľových skupín, efektivite a kvalite vzdelávacích aktivít pre dospelých apod. Po úspešnom absolvovaní modulu budú študenti schopní identifikovať vzdelávacie potreby pracovníkov (podriadených), budú vedieť naplánovať, uskutočniť a následne vyhodnotiť vzdelávacie procesy v organizácii.
 

Knowledge management

Sylabus »
Riadenie znalostí (znalostný management, knowledge management) balancuje na rozmedzí rozvoja ľudských zdrojov a  riadenia informácií. Jedná sa o modernú disciplínu umožňujúcu rozšírenie individuálnych znalostí naprieč organizáciou (firmou), pričom vzniká znalosť vyššej úrovne – znalosť organizácie. Prepojovanie informácií a ich zdieľanie, hlavne pre potreby obchodnej činnosti a kontaktu so zákazníkom, je v dnešnej dobe pre dosahovanie strategických cieľov firmy kľúčové. Modul je zameraný predovšetkým prakticky a študenti si osvoja metódy a techniky využívania znalostí v rozhodovacích a riadiacich procesoch organizácie za podpory informačných a komunikačných technológií. Naučia sa vytvárať, predávať a aplikovať znalosti a získajú tak kľúčovú konkurenčnú výhodu.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.72/5 - Hodnotilo 135 užívateľov