2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Management inovácií

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Management inovácií

Sylabus »
V dnešnej dobe se bez inovácií žiadny podnik či firma nevyvíjajú dopredu, nezískava nových zákazníkov a stagnuje oproti konkurencii. Preto schopnosť vedieť včas inovovať je pre každého manažéra jednou z najdôležitejších. V tomto module študenti získajú znalosti o riadení inovácií produktov, popr. technológiách ich výroby, ale i podnikových procesov.
 

Metódy a techniky managementu inovácií

Sylabus »
Modul je orientovaný veľmi prakticky. Študenti naviažu na modul „Management inovácií“, získajú znalosti rôzných metód a techník riadenia inovácií a naučia sa ich využívať v praxi. Dôraz je kladený predovšetkým na metódy a techniky, ktoré sú vhodné na počiatočné fázy inovačného procesu. Študenti budú tiež spracovávať prípadové štúdie zamerané na reálne inovačné projekty.
 

Management inovačných procesov

Sylabus »
V rámci modulu Management inovačných procesov študenti získajú teoretické i praktické znalosti vzťahujúce sa k celému inovačnému procesu. Naučia sa navrhovať vhodné inovačné stratégie, rozhodovať o nich a riadiť celý tento proces. Riadenie inovačných procesov je tiež úzko prepojené s riadením kvality, keďže zvyšovanie kvality znamená často nutnosť inovácií.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.58/5 - Hodnotilo 135 užívateľov