2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Management v školstve

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Management a strategické riadenie v školstve

Sylabus »
Cieľom tohto modulu je predstaviť hlavné riadiace procesy vo vzdelávacej inštitúcii. V prípade koncepcií riadenia odkazujeme na kompetenčný model riadenia školy, stručný popis procesov plánovania, organizovania a rozhodovania. Súčasťou riadiacich procesov je aj značne široká oblasť hodnotenia a evaluácie, na ktorú sa zameriame z hľadiska vyhodnotenia podľa školských zákonov. Obsahom modulu sú základné princípy strategického riadenia, úkony účastníkov konania, všetky postupy pre rokovania s ostatnými účastníkmi správneho procesu a tiež manažérske princípy, moderné metódy, nástroje a postupy managementu v rámci organizácie. Zameriavame sa predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré sú využiteľné v pedagogickom konaní.
 

Psychológia ve školstve

Sylabus »
V rámci tohto modulu sa študenti zoznámia s dôležitosťou psychológie v školstve, v personálnom riadení i osobnom živote. Naučia sa chápať, čo pozícia v pedagogickom odvetví obnáša, aké má byť ich správanie, forma komunikácie či postoja. Lektor sa v interaktívnom seminári zameria na teóriu osobnosti, inteligencie, bude sa zaoberať motiváciami a emóciami vrátane moderných metód k ich posudzovaniu. Modul nadväzuje, rozvíja a prehlbuje psychologické vedomosti a zručnosti v danom študijnom programe. Pozornosť je venovaná problematike vedenia a riadenia ľudí vo vzťahoch vedúcich a podriadených, a to vzhľadom na postavenie jednotlivcov v inštitúcii.
 

Právne aspekty v oblasti školstva 

Sylabus »
Cieľom toho modulu je rozšírenie a doplnenie pedagogického vzdelania o vedomosti a zručnosti z oblasti školskej legislatívy. V rámci tohto modulu sa zameriame na nevyhnutné predpisy pre riadenie školskej inštitúcie, vnútorné predpisy školy, podmienky vyučovania a iné hlavné časti. Ďalej sa budeme venovať vzťahu pedagogického pracovníka a Českej školskej inšpekcie, kompetencii ČŠI, všetkým hodnoteniam a kontrolám, ako aj organizácii inšpekčnej činnosti a kontrolným funkciám ČŠI.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.72/5 - Hodnotilo 141 užívateľov