2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Management obchodu

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky

Sylabus »
Formulácia obchodnej stratégie je pre podnik kľúčovou záležitosťou, pretože bez stratégie sa dnes žiadna korporácia nezaobíde. Stanovenie obchodných cieľov podniku a vhodných stratégií, ako týchto cieľov dosiahnuť, vyžaduje dôkladné plánovanie a nutnosť strategických analýz podniku. Cieľom modulu je preto študentov naučiť vytvárať obchodnú stratégiu firmy a nastavovať obchodný plán. Poslucháči sa zoznámia s obchodnými stratégiami, ich úlohami v rámci podniku a ich tvorbou a následným monitoringom.
 

Právne aspekty predajných činností

Sylabus »
Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný náhľad na problematiku obchodného práva. Dôraz je kladený na vymedzenie obchodných záväzkových vzťahov, predpvšetkým na vznik, zmenu a zánik záväzku, zaistenie a utvrdene dlhov a premlčanie práv. Špeciálne je pozornosť venovaná konkrétnym zmluvným typom – kúpna zmluva, zmluva o dielo.

 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Sylabus »
Prozákaznícky prístup je v dnešnej dobe kľúčový a budovanie a následné riadenie vzťahov so zákazníkmi je jeho neodlúčiteľnou súčásťou. Pre firmu či podnik je dôležité vytvárať verných a spokojných zákazníkov a budovať s nimi dlhodobý vzťah. Cieľom modulu je zaoberať sa spôsobmi a procesmi komunikácie so zákazníkmi, koordináciou týchto procesov a následným riadením vzťahov so zákazníkmi. Študenti získajú tiež informácie o softwarových technológiách, ktoré zhromažďujú informácie o zákazníkoch a na základe vhodne uskutočnených analýzach dokážu účinne riadiť vzťah firma – zákazník.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 136 užívateľov