2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Management zdravotníctva

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Management v zdravotníctve

Sylabus »
Pre úspešné riadenie a fungovanie je dôležitý kvalitný management a firemná kultúra, ktorá je ovplyvňená ako vonkajšími, tak vnútornými faktormi. V rámci modulu sa študenti zoznámia so špecifikami managementu v oblasti zdravotníctva – zdravotníckych zariadení, inštitúcií a zdravotných pojisťovní. Prehĺbia si svoje znalosti a zručnosti z oblasti managementu a zoznámia sa s najnovšími trendami v oblasti riadenia. Osvoja si princípy, vybrané nástroje a techniky manažérskych činností v súlade so súčasnými praktickými poznatkami pri zabezpečovaní manažérskych procesov.

Ekonomika zdravotníctva

Sylabus »
Modul sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania výsledkov zdravotnej starostlivosti či merania produktivity a ekonomickej efektivity zdravotníckych služieb. Oboznámia sa tiež s princípom riadenia nákladov a metodikou oceňovania zdravotníckych výkonov. Cieľom modulu je študentom poskytnúť predovšetkým vedomosti, ktoré budú môcť využiť v praxi. Študenti si tiež precvičia svoje schopnosti aplikovať metódy ekonomickej analýzy na konkrétnych prípadoch. 
 

Medicínske právo

Sylabus »
Modul študentov oboznamuje s problematikou medicínskeho práva, respektíve s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotných služieb. Poslucháči si osvoja základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Naučia sa aj aké zodpovednostné vzťahy vznikajú v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotných služieb. Okrem českých právnych predpisov z oblasti medicíny si študenti osvoja aj legislatívne predpisy Európskej únie a jej špecifiká.​

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 210 užívateľov