2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Poisťovníctvo

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Poisťovníctvo a poistenie

Sylabus »
Vzdelávací modul sa venuje vzniku, rozvoju, princípom a charakteristike poistenia a tiež právnej úprave tohto odvetvia. Pozornosť bude tiež smerovať k vývoju a trendom poistného na území Českej republiky. Spomenuté budú typy poistenia (životné a neživotné, poistenie zodpovednosti, finančných a špeciálnych rizík a ďalšie). Popísaná bude široká škála produktov z oblasti poistenia, ich vývoj, možnosti zvýšenia ich kvality a rozšírenia. 
 

Poistné právo

Sylabus »
Cieľom modulu je predať vedomosti a praktické znalosti z rozsiahlej oblasti legislatívnej úpravy poisťovníctva a poistenia. Pozornosť bude venovaná najmä úprave zmluvnej dokumentácie (poistné zmluvy a všeobecné a zvláštne poistné podmienky), poistným udalostiam, právnej úprave, ktorá sa priamo týka činnosti poisťovateľov, poistným podmienkam osôb a zodpovednosti za škodu podľa obchodného i občianskeho zákonníku a ďalších právnych predpisov.
 

Riadenie rizík poisťovní

Sylabus »
Študenti budú mať možnosť získať komplexný prehľad o všetkých typoch rizík (poistno technické riziko, trhové, úverové, operačné riziko, riziko investičného portfólia a ďalšie), ktoré môžu sprostredkovateľov poistných produktov stretnúť. Zásadné sú potom informácie o procese riadenia rizík v komerčných poisťovniach. Risk management má svoje pevné miesto i v tejto oblasti. Študenti vzdelávacieho modulu získajú v profesijnom živote okamžite uplatniteľné informácie o neustále sa opakujúcom cykle, ktorý určuje chod poisťovacích ústavov a ktorý je v každej svojej fáze previazaný práve s rizikami. Lektori študentom predávajú znalosti o identifikácii a analýze rizík, plánovaní – teda o včasnej príprave prípadných nápravných opatrení, ďalej o monitoringu príjmov a výdajov poisťovní a o ich dôsledkoch na ich vývoj a nemenej dôležitú poslednú fázu riadenia, kde tím risk managementu hodnotí výsledky a navrhuje opatrenia, ktoré vedú k žiaducemu efektu.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.20/5 - Hodnotilo 181 užívateľov