Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Športový managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Management v športe

Sylabus

V rámci tohto modulu si študenti prehĺbia znalosti z problematiky managementu s orientáciou na šport a všetky aspekty s touto oblasťou spojené. Modul sa zameriava na problematiku rôznych typov strategického riadenia športových organizácii a spolu s ním tiež rozobranie možných rozhodnutí, ktorým títo manažéri môžu čeliť. Študenti si osvoja schopnosti identifikovať problémy, ale tiež možnosti a príležitosti, s ktorými sa organizácie môžu stretnúť. Priestor dostane tiež problematika usporadúvania veľkých športových akcii a s tým spojené činnosti. Vďaka výučbe a získaným poznatkom sa budú absolventi v tejto oblasti lepšie orientovať, dokážu analyzovať situácie a adekvátne zareagovať.

Psychológia športu

Sylabus 

Psychológia športu je pomerne mladá vedná disciplína. V module budú predstavené rôzne kategórie športu, diagnostika typu osobnosti u športovcov a možnosti využitia ich vlastností a schopností ako je napríklad temperament, schopnosť koncentrácie, motivácie, agresivita a ďalšie v športovom prostredí. Pozornosť bude taktiež zameraná na psychológiu koučovania – ako analyzovať problémy pri podávaní športového výkonu, akým spôsobom aplikovať prostriedky duševnej hygieny, aby došlo k žiaducim účinkom na psychiku športovca apod. Nevynecháme ani spoločnosti, zaoberajúce sa práve psychológiou športu.

Športové právo

Sylabus 

Modul má za cieľ nahliadnuť na šport a telovýchovu z pohľadu práva a právnej úpravy. Táto špecifická oblasť v sebe zahŕňa poznatky z práva občianskeho, pracovného, obchodného, súťažného a ďalších právnych odvetví. Cieľom modulu je poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú aplikovateľné do bežnej profesnej praxe. Pozornosť tak bude zameraná na právne normy v oblasti športu, ale tiež na športové pravidlá. Pri výklade sa bude vychádzať ako z českého, tak aj európskeho prostredia. Predstavená bude dôležitá športová legislatíva – normy a predpisy obecnej povahy, ktoré možno aplikovať na oblasť športu, spolu s normami, ktoré vznikli a používajú sa výhradne pre úpravu oblasti športových vzťahov. Absolventi tohto modulu sa budú orientovať vo fungovaní, pôsobnosti a štruktúre športových asociácii. Nevynecháme ani komplikované uzatváranie zmlúv športovcov a právnu či daňovú úpravu sponzoringu.