Často kladené otázky

Master of Business Administration (MBA)

Často kladené otázky Master of Business Administration (MBA)

Aké sú podmienky prijatia na štúdium MBA?

Uchádzač o štúdium v programe MBA musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe BBA. Ku štúdiu môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade preukázateľne doloženej praxe a maturitného vysvedčenia.
 

Ako podať prihlášku?

Prihlášku nájdete na našich stránkach v elektronickej podobe alebo v PDF formáte. Prihlášku je možné podať buď elektronicky, zaslať poštou alebo osobne doručiť na študijné oddelenie. Pokiaľ je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, poprípade doklad o praxi), bude uchádzač informovaný o postupe a bude mu poslaná zmluva o štúdiu. Po podpísaní zmluvy a uhradení aspoň prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi sprístupnená študentská sekcia, kde bude informovaný o všetkých náležitostiach štúdia.
 

Aká je cena za štúdium?

Štandardná cena za štúdium MBA je 4.471 € bez DPH. Teraz iba do 24. 10. 2021 platí špeciálná cena 3.098 €. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny! Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky MBA špecializácie a viac informácií nájdete v sekcii Školné.
 

Prečo si vybrať práve ESBM?

Ako jediná škola vyučujúca postgraduálne programy MBA ponúka ESBM jedinečný model štúdia založeného na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou kombinácie časti predmetov podľa vlastnej voľby. Niektoré predmety sú zhodné pre všetkých účastníkov daného programu a časť predmetov si študent vyberá individuálne. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výučbový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na odbor štúdia a bol v súlade s vykonávanou profesiou, poprípade osobnými záujmami študenta.
 

Kedy štúdium na ESBM začína?

Ku štúdiu vzdelávacích programov na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas celého roka. Nie je teda potrebné čakať na zahájenie študijných programov alebo riešiť problematiku s otvorením požadovaného výučbového programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícii študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Ako dlho štúdium MBA trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu MBA na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných aj pracovných dôvodov štúdium MBA predĺžiť alebo prerušiť.
 

Akým spôsobom štúdium na ESBM prebieha?

Štúdium MBA prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný - obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného - si študenti zvolia jednu špecializáciu, ktorá sa skladá z 3 modulov. V 3. BLOKU – voliteľného - si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných programov. Za 1. a 2. blok študenti absolvujú 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (obyčajne sobota). Výstupom sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené. Viac informácií o štúdiu MBA.
 

Je nevyhnutné sa výučby zúčastniť?

Aj keď ide o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelania, nie je vyžadovaná účasť študenta na výučbe. Teda neexistuje niečo také ako „povinná dochádzka“. Avšak vrelo odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil. 
 

Čo je to seminárna práca?

Je to písomná práca, ktorá dokazuje, že študent obsah problematiky daného modulu pochopil a je schopný ju ďalej sám aplikovať do praxe. Účelom práce je predovšetkým študentova vlastná argumentácia, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva 3 seminárne práce, za 2. blok 2 práce a za 3. blok 1 seminárnu prácu.
 

Ako je štúdium zakončené?

Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou pred komisiou. Študent potom následne získa profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.
 

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z tých najlepších profesionálov v danom odbore. Rôznorodosť lektorského tímu zaisťuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia zvolia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku a predá im cenné skúsenosti, ktoré v bežnej literatúre a na akademickej pôde nenájdete. Lektori sú po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícii.
 

Získam štúdiom MBA akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu MBA rozšírenie manažérskeho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa súčasnej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej a Slovenskej republike titul MBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom. Nie je ho preto možné zapisovať do občianskeho preukazu.
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky - Hodnotenie 4.98/5 - Hodnotilo 131 užívateľov