Ekonomika a finančný management

Master of Business Administration (MBA)

Ekonomika a finančný management Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Ekonomika a finančný management je zameraná na prehlbovanie ekonomických a finančných aspektov podnikania s ohľadom nie len na české, ale tiež medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí. Každý manažér alebo podnikateľ musí ovládať postupy finančného rozhodovania, aby mohol viesť úspešnú a konkurencieschopnú firmu. Študenti sa v rámci špecializácie komplexne zoznámia s princípmi finančného riadenia a naučia sa strategickému a operatívnemu plánovaniu. Súčasťou špecializácie sú jednotlivé metódy a prehľad nových prístupov k meraniu výkonnosti podniku. Pozornosť je venovaná tiež využitiu metód hodnotenia výkonnosti v praxi. Špecializácia je určená pre manažérov, finančných riaditeľov a majiteľov spoločností, pre ktorých je problematika financií nevyhnutnou súčasťou rozhodovacieho procesu. Špecializácia MBA Ekonomika a finančný management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Operatívne plánovanie, cash flow, Meranie výkonnosti podniku a Účtovníctvo pre podnikateľov.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Operatívne plánovanie, cash flow Voliteľný modul 1
Strategický management Meranie výkonnosti podniku Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Účtovníctvo pre podnikateľov  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Ing. Michal Filla
Ing. Michal Filla

Ing. Michal Filla je absolventom Katedry obchodu a financií na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe a vo svojich odborných prácach sa zaoberal vnútornými kontrolnými systémami v účtovníctve. Podieľal sa na výučbe kurzov Prevádzkarne ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe (kurz MBA, kurz Rozvoja ekonomicko-manažérskych zručností pre podnikateľov v poľnohospodárstve). Je držiteľom certifikátu Účtovnícky asistent SÚ a Profesionálneho certifikátu v managemente na Open University. Od roku 2000 je členom vrcholového managementu a riaditeľom Shared Services Centra medzinárodnej skupiny Wienerberger, kde zodpovedá okrem iného za oblasti účtovníctva, HR, IT, právny servis, bezpečnosť práce a ďalšie služby, vr. daní, poistenia, oblasť interných predpisov a metodiky a vnútornej kontroly pre českú a slovenskú súčasť koncernu. Pôsobil tiež ako ekonóm a poverenec pre systém kvality spoločnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., kde je v súčasnosti konateľom.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.
Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Liberci, na ktorej ukončil doktorské štúdium v odbore Oroganizácia a riadenie podniku. V rokoch 1999 – 2006 pôsobil v oblasti asset managementu a investičného bankovníctva, ďalej potom v skupine PPF, kde mal na starosti penetráciu Českej poisťovne na nové trhy (Kazachstan, Bielorusko). Vzdelávaniu sa ďalej venoval v rámci mnohých kurzov u nás aj v zahraničí a následne sa začal špecializovať na management spojený s reštrukturalizačnými projektmi a oceňovaním v oblasti podnikov, cenných papierov, investícií, projektov a nehnuteľností. V posledných rokoch pôsobil ako reštrukturalizačný manažér vo finančnej inštitúcii a ako M&A konzultant.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 26. 9. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Ekonomika a finančný management - Hodnotenie 4.52/5 - Hodnotilo 165 užívateľov