Executive DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Executive DBA Doctor of Business Administration (DBA)

Špecializácia Executive DBA sprostredkováva študentom tie najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného managementu a cieli predovšetkým na vedúcich pracovníkov na vysokých manažérskych pozíciách. Jednotlivé vzdelávacie moduly sú koncipované tak, aby študenti získali informácie a zručnosti využiteľné vo firemnej praxi. Lektori sa pri interaktívnych workshopoch podelia o praktické rady pre zlepšenie funkčnosti firemných procesov, či už v oblasti riadenia kvality výrobkov a služieb, analýzy požiadaviek zákazníka, alebo v dosiahnutí úspor. Pozornosti neunikne súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiaca automatizácia výroby a poskytovanie služieb, ktoré so sebou prinesie. Špecializácia Executive DBA obsahuje nad rámec základného bloku tieto vzdelávacie moduly: Six sigma , Priemysel 4.0 a Riadenia kvality a performance management.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ
Management vs. leadership Management ľudských zdrojov Six sigma
Resource management Management osobného rozvoja Priemysel 4.0
Lean management   Riadenia kvality a performance management


Priebeh štúdia DBA

Štúdium DBA trvá 1 rok , prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka , a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi , ktoré sú zoskupené do 3 víkendových dní. Štúdium DBA je rozdelené na  2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za oba bloky sú  seminárne práce alebo prípadové štúdie . Počas prvého bloku vypracuje študent 3 práce, počas druhého bloku 2 práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi , ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii, študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu .

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Vyplniť online prihlášku    Aktuálna cena štúdia

Lektori v špecializácii

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. sa vo svojej profesijnej praxi zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou viac ako dvadsať rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a behom svojho pôsobenia v oblasti riadenia rizík niekoľkokrát implementoval  komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje ako IT Quality Manager v miestnom zastúpení švajčiarskej spoločnosti Datalynx. Okrem toho sa zaoberá nezávislou poradenskou a lektorskou činnosťou. Roman vyštudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrálny kurz na George Washington University.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.
Ing. MA Andrea Cejnarová, Ph.D.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. sa vo svojej profesijnej kariére dlhodobo venuje interdisciplinárnym témam súvisiacich s pokrokom vo vede, technike a v priemysle a ich dopadoch na ekonomiku, spoločnosť ako aj osobný rozvoj jednotlivcov. V regionálnom aj medzinárodnom kontexte sa hĺbkovo zaoberá otázkami spojenými s konceptom "Průmysl 4.0". Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov Technický týdeník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ.
Andrea absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky. Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike.

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D
Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe odbor management a Nottingham Business school odbor ekonómia a právo. Doktorát získal na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. Zaoberá sa meraním výkonnosti vo verejnom sektore a verejnými zákazkami. Okrem akademického pôsobenia sa pohybuje aj v prostredí managementu súkromných firiem a verejných inštitúcií. Je držiteľom profesijnej kvalifikácia certifikovaný účtovník a six sigma green belt.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vyštudoval Vysokú školu podnikania v Ostrave, a to v odbore Ekonómia a Management, kde sa tiež venoval štúdiu andragogiky a psychológie. Od roku 1990 súkromne podniká prevažne v oblastiach managementu, vzdelávania, PR, reklamy, marketingu a svoje znalosti využil tiež pri práci ako tlačový hovorca mesta Mariánske Lázne. V rokoch 2009-2014 vyučoval na Vysokej škole manažérskej informatiky a ekonomiky v Prahe, kde prednášal predmety z oblasti Managementu, Marketingu, Riadenia ľudských zdrojov, Komunikácie a Inovácií. V roku 2010 naviazal medzinárodnú spoluprácu s Vysokou školou ESMA Barcelona, ktorá má pobočku v ČR – Manažérska fakulta Czech management institute. Tu, v rámci študijného programu MBA, prednáša Marketing, Management, Medzinárodný management a Management organizačných štruktúr. Už niekoľko rokov spolupracuje s Manažérskym inštitútom, Českou manažérskou asociáciou, Českým inštitútom pre franchising (CIFRA). Je tiež absolventom Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRÉNER spoločnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trénerka a konzultantka. V roku 2011 bola Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých zvolená „Lektorkou roka“. Na Technické univerzite v Liberci vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku a pracovala ako systémový analytik a projektový manažér. Ako konzultantka sa špecializuje na mapovanie a nastavovanie interných procesov v spoločnostiach, analýzu interných informačných systémov a ich vyťaženosť. V rámci svojej lektorskej činnosti má praktické skúsenosti so vzdelávaním vrcholného i stredného managementu, rovnako ako s technikmi a administratívnymi pracovníkmi. K jej obľúbeným témam patrí tréning kognitívnych funkcií, tréning interných lektorov, komunikácia, prezentačné zručnosti a projektový management. Jej cieľom je ukázať každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodať mu tak veľmi nenásilnou formou sebadôveru v seba samého.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
 Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psychológ, poradca a jeden z autorov európskeho vzdelávacieho certifikačného programu ECQA Diversity Manager. Venuje sa otázkam kariéry, profesijného rozvoja a zmysluplnej práce. Je spoluzakladateľom platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent managementu, riadenia kariéry a sebamotivácie. Jeho špecializáciou sú Future Skills a práca s diverzitou. Je absolventom genderových štúdií a psychológie na Masarykovej univerzite, je tiež absolventom ekonómie a managementu v doktorskom programe na VUT v Brne. Absolvoval 3 zahraničné výmenné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity management. Rád sa podieľa na aktivitách a konferenciách na témy budúcnosť práce a Future Skills, príkladom je dvojdenná udalosť Future Port Prague.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventom Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a štúdia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. Venoval sa problematike strategického managementu a ukončil štúdium v programe DBA. Dizertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy obhájil v roku 2019 a získal titul Ph.D. Dnes si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v obore riadenie a ekonomika podniku. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP managemente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom rady e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie, autorom rady odborných článkov a príspevkov, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá eště poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.

 

Ďalšie informácie

Executive DBA - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 213 užívateľov