Informácie o štúdiu

Bachelor of Business Administration (BBA)

Informácie o štúdiu Bachelor of Business Administration (BBA)

Bachelor of Business Administration (BBA) je vzdelávací program, ktorý vychádza z tradície anglosaských krajín a predstavuje modernú formu vzdelávania manažérov. Vďaka štúdiu BBA si jeho študenti rozšíria základné teoretické znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať priamo vo svojom zamestnaní alebo firme. Absolventi s titulom BBA majú vynikajúce predpoklady pre postup v kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia. Dosiahnutý titul je skvelá možnosť, ako sa odlíšiť od ostatných a otvoriť si nové možnosti pre svoj profesijný a osobnostný rast.

Špecializácie štúdia BBA sú určené najmä pre študentov so stredoškolským vzdelaním, ktorí by si radi prehĺbili znalosti v oblasti svojho profesijného záujmu a rozvinuli svoje manažérske schopnosti, zručnosti a analytické myslenie. Úspešný absolvent získa profesijný titul BBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA môžu byť veľkým prínosom pre svoju firmu, nakoľko získajú zručnosti potrebné na vstup do vyššieho manažmentu. Absolventi tohto programu môžu plynule nadviazať a začať so štúdiom MBA.
 

Priebeh štúdia BBA

Štúdium BBA trvá 9 - 12 rok mesiacov, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 4 moduly. 

Tieto moduly sú vedené profesionálnymi lektormi a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať na vybrané témy, ktoré následne spracovávajú vo svojej seminárnej práci. Prezenčná časť štúdia BBA prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 3 celodenné workshopy. Výučba prebieha v skupine v moderných priestoroch v centre Prahy.

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium hneď a uspôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

Najbližší termín výučby BBA špecializácií je 16. 10. 2021.

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 3 MODULY
1 výučbový deň
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov. Obsahuje 3 základné moduly (predmety) - Personálne riadenie v organizácii, Základy finančného manažmentu, Teória a prax manažmentu. Výučba základného bloku prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa.
2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 4 MODULY
2 výučbové dni
V 2. bloku si každý študent vyberá jednu z ponuky špecializácií. Každá špecializácia obsahuje 4 moduly (predmety), ktoré študent počas 2. bloku absolvuje. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
  OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Počas prvého bloku vypracuje študent 2 práce, počas druhého bloku 3 práce alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-learningového prostredia, virtuálnej miestnosti, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia BBA všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Čo sa týka platobných podmienok, ku študentom pristupujeme individuálne a ponúkame možnosť uhradiť platbu za štúdium až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium BBA, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek. 

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Stručne v bodoch:

  • Štúdium BBA je rozdelené na 2 bloky, celkom s 7 študijnými modulmi. V rámci 1. bloku študentov čakajú 3 moduly a v 2. bloku 4 moduly. Prezenčná časť štúdia tvorí 3 celodenné sústredenia.
  • Študenti majú možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s lektormi.
  • Výstupom modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.
  • Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy, kde je pre študentov zabezpečené občerstvenie.
  • Štúdium BBA prebieha v češtine, s akceptáciou slovenčiny, trvá 9 - 12 mesiacov a uchádzač má možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka.
  • Cena za štúdium obsahuje študijné materiály.
  • Nad rámec štúdia sa môžu študenti zúčastniť ďalších nepovinných odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktoré škola usporadúva. 

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 146 užívateľov