Informácie o štúdiu

Master of Business Administration (MBA)

Informácie o štúdiu Master of Business Administration (MBA)

European School of Business & Management SE (ESBM) pre skvalitnenie výučby programov MBA využíva kombináciu online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modeli výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktorá stavia nad teoretické vedomosti.
 

Priebeh štúdia MBA

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 3 moduly. V 3. BLOKU – voliteľného – si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov (viď schéma nižšie).

Tieto moduly sú vedené profesionálnymi lektormi a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať na vybrané témy, ktoré následne spracovávajú vo svojej seminárnej práci. Prezenčná časť štúdia MBA prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 4 celodenné workshopy. Výučba prebieha v skupine v moderných priestoroch v centre Prahy.

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium hneď a uspôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 5 MODULOV
2 výučbové dni
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov. Obsahuje 5 základných modulov (predmetov) – Manažment, Strategický manažment, Finančné riadenie, Marketing a Public Relations a Riadenie ľudských zdrojov. Výučba 1. bloku je rozdelená na 2 výučbové dni.
2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výučbový deň
V 2. bloku si každý študent vyberá jednu z ponuky špecializácií. Každá špecializácia obsahuje 3 moduly (predmety), ktoré študent počas 2. bloku absolvuje. Výučba špecializácie prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa.
3. BLOK - VOLITEĽNÝ 2 MODULY
1 výučbový deň
V 3. bloku si opäť každý študent vyberá dva zo širokej ponuky voliteľných modulov, ktorých výučba prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
  OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Počas prvého bloku vypracuje študent 3 práce, počas druhého bloku 2 práce a počas tretieho bloku 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-learningového prostredia, virtuálnej miestnosti, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia MBA všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Čo sa týka platobných podmienok, ku študentom pristupujeme individuálne a ponúkame možnosť uhradiť platbu za štúdium až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium MBA, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek. 

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Stručne v bodoch:

  • Štúdium MBA je rozdelené na 3 bloky, celkom s 10 študijnými modulmi. V rámci 1. bloku študentov čaká 5 modulov, v 2. bloku 3 moduly a v 3. bloku 2 moduly. Prezenčná časť štúdia tvorí 4 celodenné sústredenia (pre 1. a 2. blok).
  • Študenti majú možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s lektormi.
  • Výstupom modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.
  • Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy, kde je pre študentov zabezpečené občerstvenie.
  • Štúdium MBA prebieha v češtine, s akceptáciou slovenčiny, trvá 1 rok a uchádzač má možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka.
  • Cena za štúdium obsahuje študijné materiály.
  • Nad rámec štúdia sa môžu študenti zúčastniť ďalších nepovinných odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktoré škola usporadúva. 

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 203 užívateľov