Investičný management

Master of Business Administration (MBA)

Investičný management Master of Business Administration (MBA)

Investície sú jednou z najrizikovejších a najrýchlejšie sa meniacich oblastí podnikového manažmentu. Zle prevedená a nepremyslená investícia môže mať fatálny dopad na konkrétnu organizáciu alebo jednotlivca. Cieľom špecializácie MBA Investičný management je poskytnúť študentom hlbší prehľad z oblasti investovania, finančných a burzových trhov, obchodovania a ďalších dôležitých investičných princípov tak, aby boli schopní orientovať sa v podmienkach investovania a financovania v rámci ČR a zahraničia. Študenti sa zoznámia s determinantmi, ktoré ovplyvňujú vyššie hodnoty peňazí v čase, s metódami hodnotenia investičných projektov a ďalšími dôležitými oblasťami investičného rozhodovania. Špecializácia MBA Investičný management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Finančné trhy a burza, Forexové obchodovanie a Investície do nehnuteľností.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Finančné trhy a burza Voliteľný modul 1
Strategický management Forexové obchodovanie Voliteľlný modul 2
Finančnéí riadenie Investície do nehnuteľností  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

Ondřej Hartman
Ondřej Hartman

Ondrej Hartman je úspešný profesionálny trader a lektor, ktorý sa na finančných trhoch pohybuje už 10 rokov, a ktorý patrí k najvýraznejším osobnostiam v tomto odbore u nás. Je autorom mnohých odborných textov, analýz a kníh. Do svojho vzdelávania investoval a stále investuje nemalé finančné prostriedky, vďaka ktorým prešiel osobným mentoringom rady úspešných zahraničných forexových traderov. Je full-time trader ra zároveň spravuje súkromný fond. Medzi jeho záľuby patrí písanie kníh a lektorská činnosť v oblasti forexového tradingu a technickej analýzy. Založil portál FXstreet.cz, ktorý sa stal najv)čším portálom o tradingu v Českej republike a na Slovensku. Denníkom Mladá fronta E15 bol zaradený do prestížneho zoznamu 15 úspešných osobností v českom biznise pre rok 2011. Snaží sa o to, aby povedomie o forexe rástlo a získavalo serióznu tvár, ako je tomu v zahraničí, kde je FX trading považovaný za veľmi seriózny biznis. V rámci FXstreet.cz sa venuje hlavne rozvoju lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Mgr. Tomáš Tatranský
Mgr. Tomáš Tatranský

Mgr. Tomáš Tatranský je absolventom Filozofickej fakulty UK v Prahe a mnohých kurzov a štipendijných pobytov v ČR aj v zahraničí, okrem iného na Graduate School for Social Resach pri Poľskej akadémii vied vo Varšave. Od roku 2009 pôsobí predovšetkým ako nezávislý lektor a publicista, v posledných rokoch sa zameriava na vedenie kurzov investovania na burze, v ktorých prepája teoretické poznatky s praktickým know-how. Vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne rodine, cestovaniu a komunálnej politike. 

Filip Ondruš, MBA
Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA získaval svoje obchodné a manažérske skúsenosti postupne už od ukončenia štúdia strednej priemyselnej školy. Sedem rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti ako riaditeľ pobočky s viac ako sto zamestnancami, po ročnom štúdiu a pobyte v zahraničí zmenil odbor a začal pôsobiť v oblasti predaja nehnuteľností so špecializáciou na rezidenčné developerské projekty. Od roku 2010 pôsobil na centrále zahraničnej franšízingové spoločnosti ako tréner a lektor obchodníkov a tiež ako lektor majiteľov franšíz a vedúcich kancelárií v oblasti time management a motivácie. Teraz sa venuje prevažne lektorskej a poradenskej činnosti v oblasti osobného a profesionálneho rozvoja a zameriava sa na vzdelávanie manažérov, ktorí potrebujú zvládať základné techniky vedenia ľudí a budovanie manažérskeho postoje, bez ohľadu na to, či na manažérskej pozícii práve začínajú, alebo už majú prax. Manažéri, team lídri či vedúci skupín oceňujú nielen teoretické vedomosti, ale aj jeho vlastnej skúsenosti podložené dlhodobú a stále trvajúci praxou na manažérske a zároveň obchodnú pozíciu.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 26. 9. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Investičný management - Hodnotenie 4.63/5 - Hodnotilo 198 užívateľov