Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, Csc.Jaroslav Balvín je docentom pedagogiky a odborníkom v oblasti pedagogiky, andragogiky, romologie, filozofia výchovy a vzdelávania dospelých. Svoju učiteľskú dráhu začal absolvovaním Pedagogickej fakulty v Ústí nad Labem v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Po troch rokoch výučby v základných školách sa stal učiteľom zahraničných študentov na Karlovej univerzite a zároveň vyštudoval vedecký odbor filozofia histórie. Potom sa stal odborným asistentom na Pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem. Odtiaľ prešiel po roku 1990 znovu na základnú školu. O tri roky neskôr sa stal riaditeľom Ústavu pre štúdium rómskej kultúry. Následne sa stal špecialistom pre národnostné menšiny na Magistrátu hl. mesta Prahy. V roku 2005 obhájil v Nitre docentúru a od roku 2006 do roku 2011 sa stal riaditeľom a docentom Ústavu romologických štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.