Ing. Michal Mervart, Ph.DAbsolventka Fakulty podnikového manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pracuje ako odborný asistent na Katedre logistiky tejto fakulty, kde zároveň zastáva funkciu tajomníka katedry. Jeho dlhodobým odborným zameraním je mestská logistika, železničná a verejná doprava. Je autorom a spoluautorom odborných kníh, skrípt a článkov v odborných časopisoch.