LLM Corporate Law

Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law je špecializovaný program, ktorý je určený aká uchádzačom s právnym vzdelaním, tak i zástupcom stredného a vyššieho managementu, ktorí využijú právne znalosti vo svojej každodennej profesii. Pre úspešné pôsobenie právnikov, advokátov, manažérov či konateľov v obchodných spoločnostiach a družstvách je bezpodmienečne nutné poznať právnu úpravu týchto korporácii a súčasne sa orientovať v záväzkovom práve. Špecializácia LLM Corporate Law tak ponúka detailný výklad korporátneho práva, zmluvného práva a ďalšie prehĺbenie znalostí zo súvisiacich právnych odvetví a ďalších oborov s dôrazom na ich využitie v praxi. Študenti budú mať možnosť rozvíjať svoje získané znalosti nad rámec vyššie uvedeného napríklad v oblasti konkurzového riadenia, vo finančnom, medzinárodnom alebo pracovnom práve. Špecializácia LLM Corporate Law obsahuje nad rámec voliteľného bloku tieto vzdelávacie moduly: Súkromné právo, zásady, princípy, Korporátne právo, Zmluvné právo, Finančné právo, Hospodárska súťaž, Medzinárodné obchodné právo, Konkurzové riadenie, likvidácia a Pracovné právo.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 2. BLOK - VOLITEĽNÝ
Súkromé právo, zásady, princípy Hospodárska súťaž Voliteľný modul 1
Korporátne právo Medzinárodné obchodné právo Voliteľný modul 2
Zmluvné právo Konkurzové riadenie, likvidácia  
Finančné právo Pracovné právo  


Priebeh štúdia LLM

Štúdium LLM trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 4 víkendových dní. Štúdium LLM je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za oba bloky je 6 seminárnych prác alebo prípadových štúdií, poprípade iná forma definovaná v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii, študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Vyplniť online prihlášku   Zvýhodnená cena štúdia      

Lektori v špecializácii

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA sa špecializuje na daňové právo Českej ako aj Slovenskej republiky, hlavne na medzinárodné zdanenie a daňové spory. Ďalšou oblasťou záujmu je právo Európskej únie, trestné právo a právo nehnuteľností. Je advokátkou zapísanou u Českej aj slovenskej advokátskej komore. V súťaži Daniar & Daňová firma roku bola zvolená "Daňovou hviezdou" pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015 a 2016 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do "Daňové kancelárie snov". Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na in-house aj otvorených školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, managementu a ostatných vedúcich zamestnancov. Pritom uvádza množstvo príkladov z praxe. Podieľal sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. Pripravuje audity pracovných poriadkov, vnútorné mzdové a ostatné predpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného bol podnikovým právnikom a HR managerom výrobného závodu sa 700 zamestnancami spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátnych kanceláriách v ČR aj v zahraničí a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky a od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou nemeckého jazyka. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným a zmluvným právom. V súčasnej dobe pracuje ako senior legal counsel pre významnú zahraničnú spoločnosť.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátom špecializujúcim sa na problematiku občianskeho práva, hlavne na korporátne právo, majetkové právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vymáhaniu pohľadávok. Okrem advokácie sa venuje aj lektorskej činnosti. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Je spoluautorom publikácie Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. sa profesijne zaoberá finančným právom a právom Európskej únie a v tejto oblasti sa tiež venuje lektorskej činnosti. V súčasnej dobe pracuje ako hlavný metodik regulácie finančného trhu v Českej národnej banke, kde sa podieľa na tvorbe právnych predpisov v danej oblasti, ďalej je členom Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Je spoluautorom publikácie "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálna so zameraním na spornú agendu a trestné právo.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.

Lucie Dolanská Bányaiová, ktorá je spomenutá medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátskej kancelárie Bányaiová Vožheová s.r.o. Je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu na Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR a svojou súkromnú prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo. Pred začatím svojej privátnej praxe pôsobila v právnej rade na Úrade vlády SR a ako stážistka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Skúsenosti taktiež získala dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans. Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnosti pôsobí aj ako externistka na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte tiež prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates / Erasmus.

Ďalšie informácie

LLM Corporate Law - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 157 užívateľov