Management verejnej správy

Master of Business Administration (MBA)

Management verejnej správy Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Management verejnej správy sa zameriava na aplikáciu manažérskeho rozhodovania vo verejnej správe. Študenti sa vďaka špecializácii zoznámia s fungovaním verejnej správy, s úlohou managementu vo verejnej správe a s finančným a personálnym riadením v inštitúciách verejnej správy. Študenti taktiež porozumejú metódam a spôsobom, ako súčasnú verejnú správu a jej fungovanie zefektívniť a naučia sa aplikovať moderné trendy v oblasti riadenia pre úspešné fungovanie inštitúcií verejnej správy. Táto špecializácia je vhodná predovšetkým pre zamestnávateľov štátnej správy, samosprávy, pre starostov, zástupcov starostov alebo tajomníkov miest a obcí, prípadne pre podnikateľov alebo zamestnancov firiem aktívnych vo verejnej správe. Špecializácia MBA Management verejnej správy obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Teória a prax managementu vo verejnej správe, Územná samospráva a financie a Riadenie a stratégia ľudských zdrojov v inštitúciách verejnej správy.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Teória a prax managementu vo VS Voliteľný modul 1
Strategický management Územná samospráva a financie Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Riadenie a stratégia ľudských zdrojov v inštitúciách VS  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii 

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.
PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. pôsobí od roku 1998 ako odborná asistentka na Katedre sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie. Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V súčasnej dobe sa venuje tiež publikačnej činnosti z oblasti andragogiky a riadenia ľudských zdrojov. Zameriava sa na výučbu riadenia ľudského potenciálu v organizácii, špecifiká organizačného prostredia, teórie organizácie a postavenia organizácie v súdobom sociálnom kontexte. 

Ing. Marcela Makarová

Ing. Marcela Makarová pôsobí v súčasnosti ako lektor, poradca a kouč v oblasti managementu, riadenia ľudských zdrojov a osobného a tímového rozvoja. V oblasti ľudských zdrojov a managementu sa pohybuje už od roku 1993. Prešla niekoľkými pozíciami v podnikateľskej a verejnej správe. Zaoberala sa cieleným vzdelávaním zamestnancov, nastavovaním motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, zavádzala rozvojové a motivačné aktivity, riadila personálny marketing, výber a adaptáciu nových zamestnancov, zúčastnila sa výberu nových zamestnancov, do jej pôsobnosti patrila aj komunikácia s vnútornou aj vonkajšou verejnosťou, riadila celú oblasť personalistiky vo firme i vo verejnej správe. Vyštudovala Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach. Absolvovala radu znalostných a výcvikových kurzov. 

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 26. 9. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Management verejnej správy - Hodnotenie 4.73/5 - Hodnotilo 155 užívateľov