Tento materiál je jediným dokumentom, ktorý záväzne, úplne a jasne upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže s názvom “Vianočná súťaž o darček” (ďalej len ” súťaž “).

I. Súťaž organizuje:
spoločnosť European School of Business & Management SA
so sídlom: Londýnska 376/57, 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČO: 29299306
DIČ: CZ 29299306
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel H, vložka 1534
(Ďalej len “usporiadateľ”)

II. Termín a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 vrátane (ďalej len “čas konania súťaže”) na území Českej a slovenskom republiky v prostredí siete Facebook ( www.facebook.com/ESBM.CZ ). Usporiadateľ o súťaži informoval prostredníctvom facebookového poste uverejneného 21. 12. 2020.

III. súťažiaci:
Súťažiacim sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Slovenska (ďalej len “súťažiaci”). Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a tiež najbližší rodinní príslušníci týchto pracovníkov.
Súťažiaci musí mať vytvorený osobné facebookový profil a sledovať Facebookovú stránku ESBM (prípadne tak urobiť pred súťažením tým, že dá “like” ( “to sa mi páči”). Do súťaže sa záujemca zapojí vložením komentáre s odpoveďou na súťažnú otázku pod facebookovým pôstom na adrese: www.facebook.com/ESBM.CZ/posts/.
V komentári odpovie súťažiaci na otázku: “Čo sa podľa vás skrýva v darčeka pod stromčekom?”.
Komentáre môžu súťažiaci písať počas doby konania súťaže, najneskôr do 31. 12. 2020. Komentáre uverejnenej po tomto dátume nebudú zahrnuté do žrebovania.
Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz.

IV. Výhra v soutěže a určení výherců
V Soutěž se hraje o dárkový balíček ESBM (dále jen “výhra”).
Výherce bude vybrán formou losování. Losů se bude ze všech soutěžních odpovědí uveřejněných v komentářích pod soutěžní facebookovým postem. Soutěž má jednoho výherce.

V. Oznámení o výhře a její Předání
O své výhře bude výherce informován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku do sedmi pracovních dnů od skončení soutěže.
Součástí informace o výhře bude ze strany pořadatele Žádost o osobní vyzvednutí výhry, popřípadě Žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručení výhry). Výherce je povinen si výhru vyzvednout do 7 pracovních dní, nebe zasílány přes zprávy požadované kontaktní údaje. V případě, že výherce nesplní výše uvedenou podmínky, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako Výherce vylosován jiný soutěžící.
Výhra je nenárokových.
Výhru si je nutné vyzvednout v sídle pořadatele. Případně je možné na náklady soutěžícího výhru zaslat na jím požadovanou adresu.
V případě, že se pořadatele nepodaří kontaktovat výherce, nebyla výhercem nepřevezme výhru, zaniká výherci v plné míře nárok na tuto výhru. Místo Výherce bude vylosován jiný soutěžící.

VI. Spracovanie osobných údajov
Usporiadateľ súťaže bude spracovávať osobné údaje súťažiacich v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov podľa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Usporiadateľ bude tieto osobné údaje súťažiacich spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu súťaže, a to max. Po dobu 6 mesiacov od skončenia doby konania súťaže.
Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe pre usporiadateľské a marketingové účely súťaže.
Súťažiaci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pomocou správy zaslanej e-mailom na adresu marketing@esbm.cz. Zrušenie súhlasu znamená stratu štatútu súťažiaceho, vrátane straty nároku na výhru.
Výherca môže byť zverejnený na webových stránkach usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ je oprávnený použiť meno výhercu na marketingové účely súvisiace s touto súťažou. Výherca súhlasí s tým, že jeho fotografie súvisiace s odovzdaním výhry môže byť využitá na neobmedzene dlhú dobu na marketingové účely usporiadateľa.

VII. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
Výherca nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom súťaže stanovené. Usporiadateľ nie je voči účastníkom súťaže nijako zaväzovanie a tí nemajú právo na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú stanovené v týchto pravidlách. Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou a nie je na ňu právny nárok.
Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ zároveň nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry z dôvodov, za ktoré je zodpovedný výherca.
Výhru nie je možné reklamovať. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiaci pri podozrení z podvodu alebo obchádzanie pravidiel.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na
www.esbm.cz/pravidla-vanocni- sutaze

V Prahe dňa 18. 12. 2020.