Referencie absolventov

Master of Business Administration (MBA)

Referencie absolventov Master of Business Administration (MBA)

„Ísť vytrvalo dopredu a mať náskok pred ostatnými" znamená neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať. Pre všetkých, ktorí skutočne chcú niečo dosiahnuť a nie len tak zostať „stáť bokom", je ESBM a jej MBA program výučby tým správnym riešením. Smerom, ktorým by sa mali vydať. Po dlhoročných skúsenostiach v manažérskych pozíciách nadnárodných firiem som mal možnosť túto skúsenosť osobne zažiť. Môžem len potvrdiť, že keď sa k štúdiu pristupuje svedomito a s cieľom dosiahnuť predpokladané očakávania, prepracované prednáškové moduly s následným výkladom všetkých lektorov každému, kto vie počúvať a učiť sa novým poznatkom, rozšíri obzor jeho chápania väčšiny súvislostí a dianie okolo nás, a to nielen v kontexte pracovného života, ale životných postojov a uvažovania vôbec.

Ing. Jiří Koukol, MBA
 

Štúdium na ESBM vnímam ako svoju správnu voľbu. Zásadnou motiváciou k tomuto typu štúdia bolo začať sa po dlhej dobe zase venovať len sama sebe a posunúť sa ďalej. Chvíľu "robiť to, čo ma teší". Zo všeobecného pohľadu dlhodobo podporujem investíciu do vzdelania, ktorá je len vaša a nikto vám ju nemôže vziať. Potom už záleží na každom, ako novo nadobudnuté vedomosti a skúsenosti ďalej využije, či už pre seba, alebo vo svojej praxi. Oceňujem individuálny a ústretový prístup, časovú flexibilitu a taktiež možnosť zúčastniť sa ďalších seminárov nad rámec štúdia. Semináre boli komunikatívne - diskusné. Spätne si cením ochoty prispôsobiť štúdium mojej ťažkej životnej situácii. Študovala som Management v zdravotníctve. Semináre aj samoštúdium obohatilo môj záujem o odbor aj o ďalšie oblasti ako PR alebo aktuálne informácie z práva, ktoré sa teraz premietajú do mojej novej práce. Štúdium odporúčam každému motivovanému záujemcovi.

Mgr. Renata Dušková, MBA
 

Pre štúdium na ESBM som sa rozhodla po dôkladnej analýze MBA vzdelávacích inštitúcií. Na ESBM sa mi páčila flexibilita a možnosti individuálneho rozvoja študentov. Moduly programu a tiež odborné workshopy boli veľmi inšpirujúce a motivujúce. Lektori k nám študentom pristupovali ako k partnerom vo výučbe, mnoho tém sme vzájomne diskutovali. Na intranete som mala dostatok podkladov a zdrojov k štúdiu. Komunikácia s manažérkou vzdelávania bola profesionálna. Štúdium na ESBM rozhodne doporučujem k rozvoju manažérskeho vzdelania a k získaniu nových zaujímavých kontaktov.

Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA
 

Výborná voľba. Štúdium MBA som starostlivo vyberal a rozhodol som sa práve pre ESBM. Po nedávnom úspešnom absolvovaní ma teší, že som sa rozhodol správne. Škola má perfektne spracované prostredie pre e-learning, veľmi dobre vedené semináre, mimoriadne kvalitných lektorov a v neposlednom rade skvele fungujúcu podporu v rámci študijného oddelenia. Skĺbiť štúdium s prácou a rodinným vyťažením nie je jednoduché, ale investícia do vzdelania tohto typu sa vyplatí, uplatnenie získaných znalostí v manažérskej praxi je okamžité. Veľmi mi vyhovovala architektúra študijných blokov, modulov a možnosť voľby špecializácie. Prajem škole mnoho spokojných študentov a úspešných absolventov. Ďakujem a rozhodne odporúčam.

Jiří Hrňa, MBA
 

Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na získanie nových poznatkov v oblasti  manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a samotným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole. 

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
 

Na základe nižšie uvedeného ako aj ďalších pozitív hodnotím štúdium na ESBM ako vysoko efektívne, čo môžem s časovým odstupom, kedy som už niektoré z poznatkov aplikoval v mojej spoločnosti, s kľudným svedomím vyhlásiť. Pre svoje štúdium MBA som si pôvodne vyberal z viacerých možností a som rád, že moja voľba padla práve na ESBM. Bol som milo prekvapený profesionálnou úrovňou lektorov, čo považujem za základ úspešného zakončenia štúdia. Naviac po organizačnej stránke má ESBM kvalitne prepracovaný celý systém, takže aj pri mojom veľkom pracovnom vyťažení som mohol, prostredníctvom webových stránok ESBM, mať o mojom štúdiu perfektný prehľad. ODPORÚČAM!!

Luboš Janoud, MBA
 

Štúdium na ESBM by som odporučila svojim známym aj kolegom, pretože bolo veľmi zaujímavé a prínosné. Celkovo splnilo moje odborné očakávania. Na seminároch som sa stretla s lektormi, veľmi erudovanými odborníkmi, ktorí nielen ovládajú danú oblasť, ale tiež majú bohaté skúsenosti z praxe. Štúdium bolo náročné, ale obohatilo ma o mnoho skúseností a poznatkov. Veľmi oceňujem ochotu a individuálny prístup študijného oddelenia, dámy mi vždy vyšli v ústrety s akoukoľvek požiadavkou. Prístup k študijným materiálom, prostredníctvom študijného systému, bol rovnako vynikajúci.

Mgr. Tereza Sato, MBA
 

Investovať do vzdelávania sa vždy oplatí a v dnešnej rýchlej dobe,  pri stálych novinkách v jednotlivých oblastiach je tá najlepšia voľba.  Dlho som uvažovala o štúdiu MBA a po dlhom rozmýšľaní a analýze som si vybrala ESBM, čo som vôbec neoľutovala. Profesionalita zo strany lektorov je naozaj na vysokej úrovni. Taktiež pozitívne hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Odporúčam každému, kto si chce svoje manažérske poznatky rozšíriť a získať nové skúsenosti. Ďakujem celému ESBM teamu!

Ing. Klaudia Sághy, MBA
 

Absolvované štúdium projektového managementu na ESBM hodnotím ako prínos ku profesijnému rozhľadu. Prednášky lektorov boli kvalitné, spomeniem vysokú úroveň prednášok pedagógov z VŠE Praha. Štúdium  v Prahe je prínosnejšie pre získanie aktuálnych vedomostí ako v známom prostredí Slovenska. Ďakujem lektorom MBA štúdia za ústretový prístup, študijnému oddeleniu za profesionálne zabezpečenie priebehu štúdia a individuálny prístup ku účastníkom e-learningového systému v ESBM.

Ing. Marián Snopek, MBA
 

ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore. Študijné oddelenie je úžasné a ústretové. Študijné referentky mi dokázali vždy odpovedať včas a poskytnúť mi všetky informácie, ktoré som potrebovala vedieť. Lektori majú veľmi zaujímavé semináre, ktoré sú prakticky zamerané. Na workshopoch sa mi najviac páčila interakcia s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v rovnakom odbore ako ja sama. Vďaka tomu som sa naučila pozerať na svoju prácu z rôznych uhlov pohľadu. 

My Linh Hoangová, MBA
 

Rád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu a samozrejme aj profesorom a lektorom ESBM za profesionálny prístup  pri profesijnom postgraduálnom vzdelávaní. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu.

Bc. Matej Nagy, MBA
 

Dlhšiu dobu som zvažovala, ako a kde si doplniť vzdelanie. Keď som narazila na ESBM, okamžite som vedela, že táto inštitúcia je pre mňa správnou voľbou. Upútalo ma množstvo voliteľných predmetov, časová flexibilita, prístup k informáciám a v neposlednom rade ochota a vrúcnosť študijného oddelenia. ESBM môžem preto vrelo odporučiť.

PhDr. Martina Válová, MBA
 

Štúdium na ESBM vnímam ako správnu voľbu. Každá forma vzdelávania je investíciou do seba a podporuje napredovanie človeka. Získané poznatky dokážem aplikovať do odbornej praxe. ESBM sa vyznačuje  individuálnym prístupom, zaujímavými  študijnými programami a odlišným spôsobom výučby. Princípom nie je memorovanie, ale praktické využitie poznatkov potrebných do praxe. Okrem odbornosti lektorov, by som chcel vyzdvihnúť i ľudsky prístup. Celkovo je štúdium formované moderne. Každého študenta obohacuje o množstvo aktuálnych informácií z odboru štúdia. Profesionálny prístup lektorov a študijného oddelenia je zárukou úspešného absolvovania vybraného programu. Štúdium môžem odporúčať každému nakoľko som načerpal množstvo cenných informácií.

PaedDr. Patrik Janíček, MBA
 

Vybrať si v súčasnej dobe z ponuky vzdelávacích inštitúcií a ponúkaných študijných programov nie je jednoduché. Po absolvovaní štúdia na ESBM môžem skonštatovať, že to bola správna voľba. Voliteľnosť študijných modulov, kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia, ktoré je zárukou flexibility, predstavujú tú najideálnejšiu možnosť štúdia pre časovo vyťažených ľudí. Profesionalita lektorov, ústretovosť a kvalita odborných informácií sú zárukou spokojnosti. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

Mgr. Anna Hajduková, MBA
 

Pre štúdium MBA som sa rozhodol z dôvodu zvýšenia kvalifikácie a možnosti získať atraktívnejšie zamestnanie. Školu ESBM som si vybral hlavne z dôvodu možnosti prispôsobiť štúdium svojim potrebám a časovým dispozíciám, chcel som študovať intenzívne a rýchlo. Škola mi toto plne umožnila a pritom ponúkla veľmi zaujímavé vzdelávanie riadené vrúcnymi a odborne zdatnými lektormi. Veľmi  som ocenil možnosť s lektormi cez webové rozhranie školy aktívne komunikovať, boli vo väčšine prípadov priateľskí a nápomocní. Sobotné semináre boli veľmi dobre organizované a efektívne programovo zaistené. Keď k tomu pridám veľmi priateľské, príjemné a vrúcne chovanie pracovníkov študijného oddelenia, nezostáva mi nič iné, ako školu ESBM všetkým vrelo odporučiť.

Richard Bielický, MBA
 

Už dlhšiu dobu som uvažovala o štúdiu MBA. Po analýze ponúk som zvolila práve štúdium na ESBM a bola som nadšená. Perfektná organizácia, výborní lektori a rovnako úžasní spolužiaci všetkých vekových kategórií. Môžem jedine odoporučiť. Ďalej oceňujem neustále ponuky workshopov zdarma aj po ukončení štúdia. 

Mgr. Romana Kofroňová, MBA
 

Štúdium na ESBM ma veľmi príjemne obohatilo o praktické skúsenosti z jednotlivých modulov. Veľmi pozitívne hodnotím vrúcny a milý prístup jednotlivých lektorov, ktorí majú záujem riešiť dopodrobna problematiku čiastkových modulov z praktického hľadiska. Ďalej pozitívne hodnotím výber základných modulov vrátane modulov v rámci špecializácie. Myslím si, že tento výber modulov umožňuje získať skúsenosti v oblasti businessu na veľmi vysokej úrovni. Ďakujem všetkým z ESBM za veľmi príjemnú atmosféru počas štúdia.

Jan Carda, MBA
 

Štúdium na ESBM bola správna voľba. Kladne hodnotím voľné množstvo voliteľných modulov, z ktorých som si mohla vybrať práve tie, ktoré ma zaujímajú. Rovnako tak oceňujem i možnosť navštevovať predmety z iných špecializácií. Všetci lektori sú ústretoví a snažia sa všetko ukázať na konkrétnych situáciách zo svojej praxe. Štúdium pre mňa bolo obrovským prínosom a to nielen v pracovnom, ale tiež v osobnom živote. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

Mgr. Jana Mocák, MBA
 

Pre štúdium na European School of Business & Management som sa rozhodol z dôvodu existencie študijnej špecializácie, ktorá reflektovala moju súčasnú pracovnú pozíciu. V rámci štúdia ma potešil prehľadný a užívateľsky prívetivý informačný software, ktorý obsahuje nielen informácie k obsahu štúdia, ale tiež možnosť komunikácie s lektormi a študentmi, čoho som využíval. Flexibilita štúdia je prednosťou pre tých študentov, ktorí sú pracovne a časovo vyťaženejší. Študenti majú kvalitnú podporu tiež v študijnom oddelení. Štruktúra modulov mi pomohla utriediť si vlastné pracovné skúsenosti. Lektori, ktorí jednotlivé moduly vedú, sú odborníci s akademickou aj praktickou skúsenosťou. Spracovanie seminárnych alebo záverečných prác je možné s nimi kedykoľvek konzultovať. Celkovo je MBA štúdium primerane náročné, cenovo dostupné oproti konkurencii a kvalitne je koncipovaný študijný program každej špecializácie. Ja osobne môžem odporučiť každému záujemcovi, ktorý uvažuje o MBA štúdiu, že je to skutočne užitočná investícia pre pracovný i osobný život.

Juraj Janáč, MBA


Popri štúdiu manažmentu som sa z osobnej potreby rozhodla naďalej vzdelávať. Školu som si starostlivo vybrala a pri pohľade spӓť som presvedčená o tom, že som zvolila dobre. K učeniu som pristupovala zodpovedne a vložená energia do štúdia sa jednoznačne vyplatila. Vďaka modernej forme vzdelávania sa mi podarilo študovať aj popri práci a rodine , aj keď to nebolo jednoduché. Štúdium ma výrazne posunulo ďalej a otvorili sa mi nové možností a priestor k ďalšiemu rozvoju. Nové poznatky zo zdravotníckeho manažmentu sa snažím aplikovať v praxi. 

MUDr. Hana Chvojová, MBA
 

Po absolvovaní štúdia na ESBM musím povedať, že to bola správna voľba. Veľmi sa mi zapáčil koncept voliteľných špecializácií, vďaka ktorému som mohla študovať niekoľko predmetov súčasne. Vďaka kombinácii programov som mohla študovať nie len personalistiku, ktorá je mojím odborom, ale navyše tiež koučing a stress management, čo sú odbory, ktoré ma nesmierne zaujímajú. Pozitívne hodnotím zvlášť prakticky poňatú formu výučby, ktorá u mňa jednoznačne viedla k prehĺbeniu znalostí a rozšíreniu obzoru v študovaných odboroch. Štúdium na ESBM jednoznačne odporúčam!

Mgr. Martina Slováčková, MBA
 

K štúdiu na ESBM som sa rozhodoval necelé dva roky a to hlavne kvôli tomu, že som v tej dobe študoval dvojročné magisterské štúdium a časovo som bol veľmi vyťažený. Ale túžbe po doporučovanom a prepracovanom systéme vzdelávania som neodolal, sadol k počítaču a zoznámil sa s celkovým priebehom štúdia a v tej dobe som bol rozhodnutý. Podal som prihlášku k štúdiu a vďaka veľmi ľudskému a vrúcnemu jednaniu študijného oddelenia som v priebehu niekoľkých dní zahájil štúdium v obore verejná správa, v ktorom som sa cítil ako doma, pretože skoro 30 rokov v tejto sfére pracujem. Štúdium som si po dohode prispôsobil podľa vlastných časových možností tak, aby som ho mohol pohodlne dokončiť. Lektori sú veľmi skúsení, ústretoví a teoretické znalosti dokážu odôvodniť praktickými poznatkami. Jedná sa o moderné štúdium, ktoré každého študenta obohatí v úkonoch  na svojom pracovisku. Z tohto dôvodu doporučujem štúdium ESBM, pretože som načerpal mnoho cenných informácií.

Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.
 

Štúdium na ESBM mi pomohlo nájsť nový pohľad na súčasný management. Mojou motiváciou k štúdiu bolo získanie nových informácií z oboru, ktorý ma dlhodobo zaujíma, hlavne preniknúť do tajov stratégií, či už predajných, marketingových či proste rôznych spôsobov riadenia firmy ako takej. Pri ohľade späť, musím uznať, že vďaka špičkovým lektorom, bolo moje očakávanie splnené. A som skutočne rada, že som si k štúdiu vybrala práve ESBM.

Ing. Marie Heřmanová, MBA
 

Najväčšou hodnotou pre mňa od ESBM bol komplex modulov, ktoré sú vynikajúco spracované. Dokázali mi v skriptách a na prednáškach ukázať informácie z každého oboru. Musím pochváliť vedenie za veľmi lojálny prístup a profesorov za ich profesionálny prejav. Zo štúdia som si vzal veľa "aha momentov", nové uhly pohľadov. Dokážem lepšie a rýchlejšie premýšľať v synergiách. Taktiež premýšľam strategickejšie, s lepším plánovaním a väčšou istotou. Už počas štúdia som dostal veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu počas ktorej stíhal spustiť viacero menších - úspešných podnikateľských aktivít. Ďakujem. Určite odporúčam.

Štefan Lukáč, MBA
 

Značnú výhodou MBA štúdia na ESBM je možnosť prispôsobiť štúdium časovo svojmu pracovnému vyťaženiu. Semináre sú vedené skúsenými lektormi, prakticky zamerané a rozširujú obzory. Získané znalosti je nutné počas štúdia aplikovať do praxe pomocou seminárnych prác alebo prípadových štúdií.

Ing. Gabriela Švíková, MBA
 

Pre všetkých, ktorí sa chcú odborne aj profesijne posunúť a utriediť si vlastné profesijné znalosti a skúsenosti je vhodné MBA štúdium. V rámci českého vzdelávacieho trhu existuje niekoľko ponúk MBA štúdia, avšak moja osobná skúsenosť so štúdiom na tomto vzdelávacom inštitúte je veľmi pozitívna, ako z hľadiska cenovej ponuky štúdia, tak aj na základe organizácie štúdia a jeho obsahovej náplne. V rámci svojho štúdia som absolvoval špecializáciu zameranú na Management gastronómie a hotelníctva, čo prakticky reflektovalo moju aktuálnu pracovnú pozíciu a pracovné skúsenosti v obore. Zdôrazniť musím výborný a vľúdny prístup študijného oddelenia, hlavne pani Simony Probstovej. Doteraz som sa s tak ochotným a empatickým prístupom zo strany vzdelávacej inštitúcie nestretol. Štruktúra predmetu je navrhnutá tak, aby umožnila študentom usporiadať ich znalosti a zručnosti, a tieto svoje praktické skúsenosti majú možnosť rozpracovať do jednotlivých seminárnych prác a prípadových štúdií, čo osobne považujem za ďalší prínos MBA štúdia. Pozitívne musím hodnotiť tiež prístup lektorov, s ktorými bolo možné kedykoľvek viesť konzultácie, a to nielen o štúdiu, ale tiež z hľadiska praktických problémov z vlastnej pracovnej praxe. Celkovo hodnotím absolvované MBA štúdium veľmi pozitívne a v rámci ponuky tohto typu štúdia na českom vzdelávacom trhu osobne odporúčam voľbu MBA štúdia na European School of Business & Management SE.

Jozef Janáč, MBA
 

Vďaka štúdiu na ESBM som v našej spoločnosti zaviedol viacero nových prvkov, ktoré nám vo výsledku priniesli nie len úsporu času, ale aj finančných prostriedkov. Veľmi kladne hodnotím tiež výber lektorov, ich profesionalitu a ochotu predávať svoje znalosti a skúsenosti z praxe. Hoci je moje zamestnanie naozaj veľmi časovo náročné, vďaka zvolenej forme štúdia som nemal žiadne problémy ho absolvovať. Štúdium teda môžem odporučiť každému vyťaženému majiteľovi aj riaditeľovi akejkoľvek firmy.

Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA
 

Štúdium na ESBM bolo veľmi inšpirujúce a naplňujúce. Vďaka nabitým vedomostiam som si mohol splniť svoj sen a založiť si vlastnú spoločnosť. Ďakujem predovšetkým lektorom, ktorí mi veľmi pomohli v mojom počínaní a radili mi v krušných začiatkoch. Veľmi si cením tiež ochotu a individuálny prístup študentského oddelenia a vedenia školy, ktorí mi vždy prišli v ústrety s akoukoľvek požiadavkou. Ďakujem a štúdium za seba rozhodne odporúčam.

Jan Tesař, MBA
 

Štúdium na ESBM som si vybrala pretože som si chcela doplniť svoje vzdelanie. Som riaditeľkou medzinárodnej spoločnosti, ale taktiež matkou na plný úväzok, preto som hľadala školu ktorá by sa mi prispôsobila v mojom nabitom rozvrhu a kde by štúdium bolo bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných teórií. Túto predstavu naplnila ESBM, kde sa plne prispôsobia mojim časovým možnostiam a taktiež vďaka e-learningovému systému môžem študovať v pohodlí domova.  

Mgr. Katarína Novacká, MBA
 

Kolekcia vybraných študijných predmetov aj profesionalita vyučujúcich mi poskytla solídnu základňu znalostí a vzájomných súvislostí pre zlepšenie v podnikovom manažmente. Štúdium splnilo moje očakávania a môžem ho odporučiť všetkým manažérom, ktorí si chcú skúsenosti doplniť širokým prehľadom v odboroch súvisiacich s biznisom. Na ESBM som sa mohol dokonca venovať aj ďalším odborom, ktoré zdokonalili moje mäkké zručnosti a pomohli mi byť lepším manažérom. Veľmi kladne tu hodnotím veľký výber študijných odborov, oproti ostatným inštitúciám som si tu mohol vybrať ten program, ktorý najviac vyhovuje mojim potrebám v profesijnom živote.

Ing. Zdeněk Hynkl, MBA
 

Voľba MBA školy pre mňa nebola jednoduchou záležitosťou. Hneď ako som však narazil na ESBM, neváhal som ani minútu a ku štúdiu sa ihneď prihlásil. Na žiadnej inej škole nie je toľko zaujímavých odborov ako tu. Obrovským prínosom pre mňa bola kombinácia možných študijných programov, ako finančný manažér sa potrebujem vzdelávať v odbore financie a účtovníctvo, ale tiež je pre mňa dôležitá emočná inteligencia a time management, čo sú odbory, ktoré som mohol na ESBM vďaka jedinečnej forme výučby študovať dohromady. Vyzdvihnúť musím tiež modernú výučbu a kvalitu získaných informácií, ktoré mi pomohli získať vyššiu pozíciu vo firme. Z mojich osobných skúseností štúdium na ESBM vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú záujem o štúdium na vysokej a kvalitnej úrovni.

Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA
 

Najväčší prínos štúdia na EBM jednoznačne považujem v rôznorodosti študijných odborov a časovej flexibilite, kedy som si štúdium mohla prispôsobiť svojmu náročnému pracovnému vyťaženiu. Štúdium splnilo moje očakávania, ako významný vedľajší prínos hodnotím tiež novo získané kolegiálne vzťahy so spolužiakmi z ďalších odborov a taktiež s lektormi, ktorí mi boli po dobu štúdia 100% k dispozícii.

RNDr. Adriana Matějková, MBA
 

Som rada, že som sa mohla zúčastniť štúdia programu MBA na ESBM. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tím lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú ESBM ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov. Oceňujem výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prác, ktorý je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom pre moju budúcnosť. Ďakujem týmto profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy!

Ing. Zuzana Komárová, MBA
 

ESBM odporúčam hlavne z dôvodu veľkého výberu veľmi zaujímavých študijných odborov, profesionálnemu prístupu lektorov, perfektnej administratívnej podpory a prívetivosti študijného oddelenia. Veľmi kladne hodnotím taktiež prakticky zameranú výučbu, ktorá prebiehala predovšetkým prostredníctvom riešenia prípadových štúdií a problémov z praxe. Na ESBM sa potvrdilo moje očakávanie, že štúdiom MBA možno doterajšie teoretické a praktické vedomosti ešte ďalej prehlbovať a nachádzať tak celú radu nových prístupov v každodennej manažérskej praxi. Štúdium pre mňa bolo veľkým prínosom, nie len ohľadne ďalšieho vzdelania a novo získaných informácií, ale aj po stránke networkingu, stretnete veľa zaujímavých ľudí z odlišných profesií, ktorých skúsenosti sú taktiež veľkým prínosom a obohatením. Štúdium tak za seba môžem jedine odporučiť.

Ing. Ivana Malá, MBA
 

Rozhodnutie pre štúdium MBA nebolo vôbec jednoduché nakoľko som si nebol istý odbornosťou a kvalitou škôl. Akonáhle som však narazil na ESBM bolo rozhodnuté. Osobne si veľmi cením prístup lektorov s ktorými som vždy mohol konzultovať reálne problémy z praxe, citlivý prístup, modernú výučbu a získané nové poznatky, ktoré môžem využiť v práci. Štúdium na ESBM neľutujem a jednoznačne odporúčam.

Bc. Peter Kozmel, MBA
 

S prístupom a štúdiom na ESBM som bol spokojný už od začiatku štúdia. Veľmi sa mi páčila predovšetkým interaktivita pri prednáškach, kedy som mohol so skúsenými profesionálmi a ostatnými študentmi diskutovať o problémoch z praxe. Počas štúdia sa mi podarilo porozumieť typickým vzorcom správania u mňa samotného a to mi umožnilo získať cenný náhľad na svoje silné a slabé stránky. Oceňujem profesionalitu ako zo strany lektorov, tak zo strany pracovníkov ESBM, najmä ich ochotný a ústretový prístup. Celkovo štúdium hodnotím ako skutočne prínosné pre prax a rád by som ho týmto spôsobom odporučil.

Mgr. Michal Klíma, MBA
 

Štúdium MBA na ESBM bolo veľkým prínosom pre moju prax v medzinárodnej spoločnosti. Oceňujem predovšetkým možnosť obrovského výberu odborných predmetov podľa mojej špecializácie, ústretový prístup lektorov a v neposlednom rade zázemie kvalitného informačného systému pre online štúdium. Jednotlivé prednášky boli vďaka vysokej odbornosti a praktickým skúsenostiam lektorov pre štúdium veľmi prínosné a odporučil by som ich všetkým, ktorí sa prihlásia na štúdium, aj keď účasť na nich nie je povinná.

Mgr. Milan Bočko, MBA
 

V mojej profesií je dôležité aby sme boli vždy o krok vpred ako konkurencia. Aby sa tak stalo musím mať za sebou tím zamestnancov, ktorí sú kvalifikovaní a motivovaní. Pre moje zdokonaľovanie sa na pozícií manažéra som si vybrala štúdium na ESBM so špecializáciou MBA Leadership a soft skills. Milo ma prekvapilo minimum teórie a naopak rozvíjanie praktických zručností, či výmena skúseností a konzultácie s kvalifikovanými odborníkmi. Ďakujem profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy a v neposlednom rade vždy usmiatym dievčatám zo študijného oddelenia, ktoré vždy promptne vyriešili každý problém a zodpovedali každú otázku.

Jana Horváthová, MBA
 

Štúdium na ESBM som si zvolil pre jeho flexibilitu, a to ako časovú tak aj obsahovú. Keďže som vzhľadom k mojej pracovnej pozícii veľmi vyťažený, úplne mi vyhovovala výučba koncentrovaná do niekoľkých víkendových dní. Lektori tu poukázali na najdôležitejšie aspekty danej oblasti a nebránili sa ani diskusiám o konkrétnych problémoch z praxe, ktoré nás, študentov, zaujali. V tom vidím najväčší prínos štúdia. Veľmi som tiež uvítal možnosť výberu špecializácie, čo mi umožnilo zamerať sa na to, čo skutočne v mojom profesijnom živote potrebujem. Štúdium vrelo odporúčam.

Bc. Ladislav Kulhavý, MBA
 

So štúdiom na ESBM som bol veľmi spokojný. Kladne hodnotím hlavne odbornú úroveň lektorov a ich spätnú väzbu v hodnotení postupových prác, ktorá bola veľmi prínosná. Chválim tiež pracovníkov ESBM za organizačné zaistenie výučby a podporu pri štúdiu. Štúdium odporúčam všetkým záujemcom o kvalitné manažérske vzdelanie, pretože zo širokej ponuky špecializácií si určite vyberie každý.

Ing. Petr Sváček, MBA
 

Štúdium MBA na ESBM ma nesklamalo. Výučba je veľmi interaktívna, lektori sú skutoční odborníci, ktorí majú čo predať. Vďaka ním som načerpala mnoho cenných informácií, ktoré by človek len z literatúry nezískal. Prínosom bola tiež interakcia s kolegami v študijnej skupine. Spoznala som niekoľko zaujímavých ľudí a mohla porovnať rôzne skúsenosti v našom spoločnom odbore. Program MBA v špecializácii Management obchodu považujem za skvelo zostavený a na trhu celkom ojedinelý. Teším sa na ďalšie stretnutia na ESBM v rámci absolventského klubu.

Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA
 

MBA som šiel študovať na podnet môjho zamestnávateľa a bola to pre mňa veľká výzva. Aj cez náročné obdobie sa mi všetko podarilo zvládnuť a chcel by som týmto všetkým z ESBM poďakovať. Vďaka modernému systému výučby sa dalo štúdium skombinovať aj s náročným zamestnaním. Štúdiom som okrem iného získal aj efektívnejší prístup ku krízovým situáciám, čo som si hneď mohol overiť v praxi. Rád by som vyzdvihol erudovanosť lektorov ESBM a v neposlednej rade tiež ochotu a pohotovosť študijného oddelenia.

Mgr. Pavel Vinár, MBA
 

ESBM som si vybrala na základe osobného odporúčania a sama ho rada posuniem ďalej. Vzhľadom k tomu, že výučbu zaisťujú lektori na profesionálnej úrovni, štúdium bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce. Veľkou výhodou je možnosť výberu študijných modulov – nie je problém si tak program prispôsobiť na mieru. Mne osobne štúdium dalo mnoho zaujímavých poznatkov v oblasti managementu a vďaka špecializácii Leadership a soft skills viem, na čom i naďalej pracovať v rámci osobného rozvoja.

Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA
 

Pre štúdium MBA som sa rozhodol z dôvodu potreby získania ďalšej kvalifikácie, ktorá sa v prostredí medzinárodnej firmy veľmi hodí, ak nie očakáva. ESBM som si vybral hlavne kvôli zaujímavej ponuke odborov. Štúdium ma milo prekvapilo svojou úrovňou, praktickosťou a prístupom vyučujúcich aj zamestnancov školy. Odnášam si mnoho cenných poznatkov do budúcna a ESBM rád odporučím všetkým, ktorí sa chcú ďalej posúvať vo svojom profesijnom živote.

Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA
 

Ako riaditeľ nemocnice som si chcel rozšíriť obzory a priniesť do našich zabehnutých štruktúr nový vietor. Špecializácia MBA Management zdravotníctva splnila presne moje očakávania, naučil som sa ako efektívnejšie riadiť zamestnancov, čo prinieslo efektívnejšie zadelenie pracovného času, čo sa odzrkadlilo nielen vo vzťahu manažment - zamestnanec, ale taktiež vo vzťahu zdravotnícky personál - pacient. Preto štúdium na ESBM môžem iba odporúčať.

Mgr. Stanislav Kováč, MBA

Referencie absolventov - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 29 užívateľov