Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Business ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Obchodné procesy a stratégie

Sylabus

Predmet zoznamuje s princípmi a fungovaním obchodných a marketingových procesov vo firme. Cieľom je uvedenie do základnej problematiky, zoznámenie sa s názvoslovím a budovaním optimálnych nastavení procesu v obchode a marketingu. V základnej forme sa študent zoznámi s podstatou a významom strategických rozhodnutí managementu a bude schopný špecifikovať postupy tvorby podnikateľskej stratégie.

Typológia zákazníka

Sylabus

Cieľom modulu je zoznámiť študujúcich s teóriou typológie zákazníka, so spôsobmi určovania osobného typu a s efektívnym využitím získaných skutočnosti. Ukázať a preukázať dôležité miesto určenia osobnostných typov v celom procese získavania a stabilizácie zákazníka. Študujúci sa zoznámi s exaktnými metódami určenia osobnostného typu, so zásadami komunikácie s jednotlivými osobnostnými typmi, postupmi pre vyhnutie sa kritickým situáciám, s predikciou a prekonávaním námietok. Pozornosť bude venovaná aj komunikácií s problémovými zákazníkmi.

Systém riadenia výkonnosti

Sylabus

V rámci výučbového modulu sa študenti zoznámia so základnými poznatkami PMS. Budúci rast ekonomiky vyžaduje vyššie kvantitatívne a kvalitatívne nároky na pracovné sily. Nie náhodou preto firmy zavádzajú rôzne systémy riadenia a hodnotenia výkonnosti nazývanej s obľubou v globálnom meradle Performance Management Systems. Cieľom je dosiahnutie ich rozvoja prostredníctvom výnimočnosti (excellence) a jedinečnej výkonnosti.

Predajné zručnosti

Sylabus

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s prípravou obchodného procesu a vytvorenie tzv. neodolateľnej ponuky. Ďalej potom aj v roli obchodníka, s image a jednaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. V module sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako ich pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti spoznajú svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvoja si dôležité princípy predajnej komunikácie. Modul rozvíja a pomáha zdokonaľovať už naučené a známe predajné schopnosti. Vďaka modulu sa študenti dozvedia ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti. Študentom bude predstavená štruktúra obchodnej schôdzky, stratégia jednania s rôznymi typmi klientov a dozvedia sa, ako efektívne prezentovať svoju ponuku.