Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA MarketingDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Marketing produktu a značky

Sylabus

V priebehu modulu sa študenti zoznámia so základnými konceptmi, ktoré sa týkajú marketingu produktu a značky. Budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. V svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú zoznámení s pojmami ako je identita značky, image značky, prvky značky (meno, logo, symbol, obal), ktoré im umožní značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ich dosiahnuť.

Marketingová komunikácia a argumentácia

Sylabus

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so všetkými podstatnými teoretickými pojmami a informáciami k praktickému využitiu reklamy, direct marketingu, podpory predaja, PR, event marketingu a sponzoringu, osobného predaja a online komunikácie. V centre pozornosti výkladu je takéto poňatie marketingovej komunikácie, ktoré vychádza z marketingového plánu firmy. Predmet umožní študentom získať teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopiť širšiu súvislosť marketingovej komunikácie v súčasnom socioekonomickom priestore.

Public Relations

Sylabus

Cieľom modulu je zoznámiť účastníkov semináru so základným pojmovým aparátom oboru, základnými nástrojmi a strategickým prístupom pre formuláciu public relations plánov. Študenti sa zoznámia s najvyužívanejšími nástrojmi PR, budú schopní vybrať najvhodnejšie média pre oslovenie konkrétnych cieľových skupín, naučia sa nastaviť efektívne komunikačné stratégie a pripraviť dlhohodobo fungujúci PR plán v kontexte online i offline prostredí.

Online Marketing

Sylabus

Modul zoznámi poslucháčov so základmi online marketingovej komunikácie. Predstavíme si výhody a nevýhody online marketingu, pozrieme sa na tvorbu webových stránok, ktorú rozoberieme z pohľadu 7 základných rovín, ktoré by mali každé webové stránky splňovať. Ukážeme si trendy vo výrobe súčasných webov. Budeme sa venovať trom základným disciplínam, ktorými dokážeme na webové stránky priviesť relevantných užívateľov – SEO, SEM a komunikáciu na sociálnych sieťach. Ukážeme si ďalšie prvky online integrovanej komunikačnej kampane a v závere sa budeme venovať netradičným marketingovým online disciplínam a ich pravidlám.