Špecializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
Executive DBADruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z 3 modulov. Výučba týchto modulov prebieha v priebehu jedného vzdelávacieho dňa a študenti si môžu vybrať ľubovoľný termín, čo umožňuje študovať i tým zaneprázdneným.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Six sigma

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovania chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvalitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale taktiež procesov, ich vytvárania prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom je možné zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či služby pri zachovaní adekvátnych nákladov a hlavne akým spôsobom zaistiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Podstata metódy Six sigma je založená v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých jej činnostiach a odstrániť príčiny rozporov skôr, ako sa tieto rozpory naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej už na nápravu vzniknutých chýb, oveľa viac – poskytuje špecifické metódy k pretvoreniu procesu tak, aby rozpory vôbec nevznikali. Práve tieto veľmi dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstavia lektori svojím študentom.

Priemysel 4.0

Sylabus

Priemysel 4.0, tzv. nová priemyslová revolúcia, so sebou prináša radu prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude v priebehu tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotickej podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavedenie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácie, automatizácie ako výroby, tak poskytovaných služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celoplošný dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazia tiež v oblasti vzdelávania a sociálneho systému. Prínosy priemyslu 4.0 spočívajú najmä v úspore času a financií, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmiznú monotónne a často fyzicky veľmi náročné a nebezpečné práce, urýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Vedľa pozitívnych dopadov budú podrobne prebrané taktiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutovaná bude samozrejme i možná príprava na ne. Riziká predstavujú najmä možnosti hackerských útokov na systémy, zneužívanie dát či zvýšenie nezamestnanosti.

Riadenie kvality a Performance Management

Sylabus

Management kvality stavia najmä na pozorovaní a analyzovaní všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a design systémov managementu kvality vo všetkých typoch organizácií, od súkromného sektoru po verejný sektor. V rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre management kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácií do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá i stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a odmeňovaním v inštitúcií.