Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA BankovníctvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Komerčné bankovníctvo

Sylabus 

Modul prináša praktické informácie z oblasti komerčného bankovníctva. Pozornosť je venovaná najmä na uzatváranie úverových a depozitných obchodov, sprostredkovanie platobného styku, celkovú úverovú politiku bánk – jednotlivé typy úverov a spôsoby ich istenia, úverovú analýzu, sporenie a investovanie, prijímanie vkladov a ďalšie klasické produkty komerčného bankovníctva. Lektori objasnia primárny spôsob financovania komerčných bánk – tzv. primárne depozitá. Rozobraté budú aj spôsoby dosiahnutia zisku (úrokové marže, poplatky z platobných operácií…) a možno (úverové a úrokové) riziká vyplývajúce z činnosti komerčných bánk.

Investičné bankovníctvo a kapitálové trhy

Sylabus

Investičné bankovníctvo prechádza ako rada iných odvetví rýchlym vývojom. Ovplyvňujú ho celosvetové trendy, a preto je nevyhnutné efektívne a včas reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a potreby. Patrí medzi atraktívne ziskové odvetvie a behom svojej činnosti operuje s veľkou časťou bankových prostriedkov. Modul je zameraný na rozšírenie znalostí študentov z oblasti investičného bankovníctva, bude priblížená problematika od medzinárodných emisných obchodov po maloobchodné obchody. Zmienená bude ako úprava emisných brokerských obchodov, tak aj dealerských obchodov na sekundárnych trhoch. Modul je ďalej zameraný na aktivity na kapitálových trhoch, teda podnikové financie, emisné obchody, fúzie a akvizície, správu majetku, obchodné bankovníctvo, veľkoobchodné transakcie s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov.

Bankové produkty a operácie

Sylabus

Bankové a finančné ústavy ponúkajú verejnosti širokú škálu produktov a služieb. Konkurenčný boj ich núti neustále rozširovať a modernizovať svoje portfólio produktov. Cieľom modulu je priniesť dôležité informácie z tejto oblasti, priblížiť súčasnú ponuku na českom trhu a zamyslieť sa nad možným vývojom a inováciami produktov ako je založenie a vedenie bežného či sporiaceho účtu, zjednávanie hypoték, úverov, hotovostné i bezhotovostné operácie v tuzemskom i medzinárodnom styku, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov a ďalšie doplnkové služby, ktoré banky poskytujú. Vzdelávací modul sa ďalej zameriava na nedepozitné inštitúcie – na najnovšie produkty poisťovní, investičných fondov, na obchod s cennými papiermi.