Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Executive ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Management inovácií

Sylabus

Proinovačná kultúra, podpora kreatívneho myslenia, prijímanie, analyzovanie a následná implementácia vhodných invencií do praxe je kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti v trhovej ekonomike a žiaducim nástrojom podpory prosperity. Vďaka tomuto modelu študenti získajú prehľad o rôznych typoch inovácií, pravidlách riadenia a o samotnom priebehu inovačného procesu. Rozoberané budú potenciálne bariéry a tiež hodnotenie úspešnosti zavedenej inovácie.

Procesný management

Sylabus

Zmyslom procesného managementu je vhodná koordinácia činností v rámci podniku. Toto usporiadanie aktivít je určujúce pre úspech každej organizácie. Študentom budú predložené praktické informácie o tom, ako zjednotiť čiastkové operácie do ucelených podnikových procesov, ako vhodne delegovať jednotlivé úlohy na zamestnancov a vytvárať tak tímy, ktoré sú motivované a schopné prinášať organizácii tie najlepšie výsledky. Modul prinesie potrebné informácie z oblasti každodennej práce manažéra pri riadení procesov – teda schopnosť deľby práce, vhodný výber ľudí a technológie a ich priradenie na konkrétne pracovné pozície. Pre profesijné využitie bude prínosom tiež objasnenie problematiky ako identifikovať slabé miesta riadenia a akým spôsobom ich vylepšovať.

Podniková stratégia

Sylabus

Podniková stratégia je nesmierne dôležitou súčasťou strategického riadenia. Firmám určuje ich dlhodobý smer a víziu, akým spôsobom by sa mali plniť stanovené ciele podniku. Modul prináša študentom množstvo praktických informácií a pohľadov na tento dlhodobý nástroj top managementu. Poukázané bude na jednotlivé strategické operácie, ktoré sú určujúce pre rozvoj a úspech podniku. Spomenuté budú všetky dôležité procesy, od počiatočnej formulácie zmyslu organizácie až po konečnú kontrolu výsledkov a dosiahnutých cieľov. Modul sa zameria na praktické, v organizáciách využiteľné zručnosti. Napríklad na stanovenie a spôsob pre-vedenia strategických cieľov podniku, načasovanie jednotlivých krokov, kontrolu úspešnosti postupu, ale tiež udržateľnosť konkrétneho biznisu a na schopnosť čeliť konkurencii.