Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management v školstveDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Management a strategické riadenie v školstve

Sylabus

Cieľom tohto modulu je predstaviť hlavné riadiace procesy vo vzdelávacej inštitúcii. V prípade koncepcií riadenia odkazujeme na kompetenčný model riadenia školy, stručný popis procesov plánovania, organizovania a rozhodovania. Súčasťou riadiacich procesov je aj značne široká oblasť hodnotenia a evaluácie, na ktorú sa zameriame z hľadiska vyhodnotenia podľa školských zákonov. Obsahom modulu sú základné princípy strategického riadenia, úkony účastníkov konania, všetky postupy pre rokovania s ostatnými účastníkmi správneho procesu a tiež manažérske princípy, moderné metódy, nástroje a postupy managementu v rámci organizácie. Zameriavame sa predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré sú využiteľné v pedagogickom konaní.

Psychológia v školstve

Sylabus

V rámci tohto modulu sa študenti zoznámia s dôležitosťou psychológie v školstve, v personálnom riadení i osobnom živote. Naučia sa chápať, čo pozícia v pedagogickom odvetví obnáša, aké má byť ich správanie, forma komunikácie či postoja. Lektor sa v interaktívnom seminári zameria na teóriu osobnosti, inteligencie, bude sa zaoberať motiváciami a emóciami vrátane moderných metód k ich posudzovaniu. Modul nadväzuje, rozvíja a prehlbuje psychologické vedomosti a zručnosti v danom študijnom programe. Pozornosť je venovaná problematike vedenia a riadenia ľudí vo vzťahoch vedúcich a podriadených, a to vzhľadom na postavenie jednotlivcov v inštitúcii.

Právne aspekty v oblasti školstva

Sylabus

Cieľom toho modulu je rozšírenie a doplnenie pedagogického vzdelania o vedomosti a zručnosti z oblasti školskej legislatívy. V rámci tohto modulu sa zameriame na nevyhnutné predpisy pre riadenie školskej inštitúcie, vnútorné predpisy školy, podmienky vyučovania a iné hlavné časti. Ďalej sa budeme venovať vzťahu pedagogického pracovníka a Českej školskej inšpekcie, kompetencii ČŠI, všetkým hodnoteniam a kontrolám, ako aj organizácii inšpekčnej činnosti a kontrolným funkciám ČŠI.