Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Marketing a Promotion ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Strategický marketing

Sylabus

V rámci tohto modulu sa študenti zoznámia s prístupmi, metódami a postupmi umožňujúcimi reálne hodnotenie firmy, alebo daného produktu na trhu. Naučia sa vytvárať stratégie a plány s maximálnym využitím vhodných marketingových nástrojov a získajú prehľad o rôznych typoch stratégií, či už o distribučnej, komunikačnej alebo napríklad výrobkovej a cenovej. Absolventi tohto modulu budú mať praktickú skúsenosť s vypracovávaním analýz vnútorných ako aj vonkajších podmienok podniku a konkurenčných faktorov a s formovaním podnikových stratégií a cieľov.

PR stratégie a aktuálne trendy

Sylabus

Tento vzdelávací modul je zameraný veľmi prakticky. Študenti sa naučia, ako predstaviť na trhu produkt, ako prezentovať brand a ako sa s využitím rôznych metód dostať do pozitívneho povedomia zákazníkov v súlade s cieľmi firmy či organizácie. Študenti sa rovnako naučia nastaviť realistické ciele, zadefinovať vhodné cieľové skupiny, pripraviť kľúčové oznamy, navrhnúť možné nástroje a kanály komunikácie so zákazníkmi a v neposlednej rade doplniť niečím zaujímavým a pútavým už bežiace alebo novovznikajúce kampane. Počas výučby sa lektor zameria na aktuálne trendy propagácie a predostrie, ktoré trendy „zaberajú“ najviac na rôzne cieľové skupiny, teda ako zvoliť správny trend pre správnu cieľovú skupinu.

Brand Management

Sylabus

Pojem brand management označuje zavedenie marketingových nástrojov a aktivít, ktorých účelom je vybudovanie a riadenie hodnoty brandu. Brand ale nie je iba značka. Pod týmto slovom je možné si predstaviť mnoho ďalších marketingových prvkov ako napríklad: logo, design, štýl písma, farebné kombinácie firmy, slogan a rôzne ďalšie veci, ktoré sa dostávajú do povedomia zákazníkov. Študenti sa v tomto vzdelávacom module naučia ovládať všetky zákutia brandu. Zistia, ako identifikovať a stanoviť hodnotu brandu, plánovať a propagovať brand, merať a interpretovať hodnotu brandu a nakoniec aj udržiavať a hlavne zvyšovať jeho hodnotu.