Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Manažérska psychológiaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Psychológia osobnosti

Sylabus

V rámci modulu sa študenti zoznámia s dôležitosťou psychológie v manažérskej praxi a personálnom riadení. Naučia sa chápať, čo funkcia manažéra obnáša, aké má byť jeho chovanie, forma komunikácie či postoje. Lektor sa v interaktívnom seminári zameria na teóriu osobnosti, inteligencie, bude sa zaoberať motiváciou a emóciami vrátane moderných metód a ich posudzovaniu. Študenti si osvoja možné prístupy k motivácii a naučia sa rozvíjať zručnosti podriadených (koučovanie, delegovanie). Všetky metódy si samozrejme precvičia praxou ako je aktívne naslúchanie, spätná väzba a formulácia požiadaviek. Získané vedomosti môžu uplatniť nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom osobnom živote.

Myslenie a rozhodovanie v praxi

Sylabus

Myslenie a rozhodovanie sú pre človeka veľmi dôležité funkcie. Denne sme vystavení rôznym druhom otázok a následnému rozhodovaniu od tých triviálnych až po rozhodnutia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť náš život. V tomto module sa zameriame prevažne na strategické myslenie a precvičíme rozhodovanie v stresových situáciách. Strategické myslenie je definované ako umenie prekonať protivníka s vedomím, že sa protivník snaží urobiť to isté voči nám. Tento druh uvažovania sa hodí hlavne v konkurenčných bojoch a obchodoch. V rámci firmy, pre interné potreby, sa skôr využije kognitívna a sociálna psychológia, realistické predpoklady o emočnom a sociálnom správaní. Vo vzdelávacom module študentov obohatíme o oba varianty, teda aby boli pripravení na „všetkých frontoch“.

Work life balance

Sylabus

Vyváženosť medzi pracovným a osobným životom je dôležitá pre zdravie každého jedinca. Jedná sa o pochopenie príležitostí ako v pracovnom, tak samozrejme i v osobnom živote. Učí človeka dostať sa z materialistického chápania vecí do roviny osobného a duchovného poznania a vyrovnaného životného štýlu. V prípade, že dôjde k narušeniu tejto rovnováhy, má to za následok nielen narušenie zdravého životného štýlu, ale tiež narušenie zisku podniku. Preto je dôležité vedieť túto rovnováhu nastoliť nielen u seba, ale aj u svojich zamestnancov, aby firma mohla rozkvitať. Pri nastolení správnej vyváženosti dochádza k zvýšeniu efektivity práce a ziskov firmy alebo zníženiu pracovnej neschopnosti.