Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Riadenie rizík a krízové ​​riadenieDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Riadenie rizík a jeho druhy

sylabus

Oblasť riadenia rizík sa zameriava najmä na analýzu a možnosti zníženia rizík pomocou rôznych metód a techník pre prevenciu rizík, pričom tieto techniky eliminujú už existujúce faktory zvyšujúce riziko alebo odhaľujú tie budúce. Súčasťou procesu riadenia rizík je rozhodovací proces, ktorý vychádza z predtým vykonanej analýzy rizika. Po zvážení všetkých zasahujúcich faktorov dochádza k & nbsp; analýze a porovnaní ponúkajúcich sa preventívnych a regulačných opatrení. Neskôr sa z nich vyberú tie, ktoré existujúce riziko minimalizujú. V rámci tohto modulu sa zameriame na všeobecné a sektorové vymedzenie druhov rizika. Špeciálny dôraz je potom kladený na firemné riziká a spôsoby ich riadenia.


Krízové ​​situácie, identifikácia a zodpovednosť

sylabus

Modul je zameraný na problematiku krízového riadenia predovšetkým z pohľadu prevencie. Podstatným problémom firemného riadenia je neskoré identifikácia rizikových situácií. Krízová udalosť potom pôsobí náhle. Pre účinné predchádzanie kríz je nutné rozpoznať možné krízová ohniska, odkiaľ kríza môže vzniknúť, určiť náležitej príčiny, prípadne rozpoznať vzťahy medzi rôznymi faktormi, ktoré kríza spôsobujú. K tomu možno využiť celý rad techník. Ďalej je podstatné priradiť zodpovednosť konkrétnych osôb za spracovanie súboru opatrení, ich aplikovaní a aktualizáciu.


Tvorba krízového plánu

Sylabus

Rozsah krízového riadenia podniku možno špecifikovať podľa miery poškodenia podniku krízou. Obsahom krízového manažmentu pred prepuknutím krízy by mala byť preventívna ochrana pred krízou, vychádzajúce z analýzy rizík. Krízu možno predvídať za pomoci bankrotné modelov, kedy hodnotíme pravdepodobnosť ohrozenia podniku bankrotom. Možno hodnotiť aj vitalitu podniku, či možno očakávať stabilizáciu a rast podniku v ďalších rokoch. Cieľom krízového manažmentu pri prepuknutí krízy je nielen odstraňovanie následkov krízy, ale primárne verifikácia príčin krízy a & nbsp; ich ošetrovania tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu rozvoju následkov krízy a opakovanému prepuknutiu krízy.