Základný blok DBA

Doctor of Business Administration (DBA)Prvý blok štúdia DBA je základný a je zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v nižšie zmienených oblastiach. Výučba prebieha vždy cez víkend (sobota) a je rozdelená do 2 vzdelávacích dní.

Vymenovanie základných modulov

Management vs. Leadership

Sylabus

Efektívny manažér vie vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku a zároveň autoritatívne dbá na plnení všetkých zadaných úloh a pravidiel. Zmienené kombinácie manažérskych kompetencií a ich udržanie v rovnováhe sa budú venovať lektori v priebehu tohto vzdelávacieho modulu. Podelia sa o know-how, ako pozitívne ovplyvniť chovanie ostatných ľudí, ako ísť osobným príkladom, ako sa naučiť akceptovať myšlienky druhých, poskytnúť konštruktívnu pomoc, radu a vedenie, ako vhodne využívať potenciál a schopnosti svojich zamestnancov. Na konkrétnych prípadoch z praxe bude ujasnené, ako vhodným spôsobom chváliť, ale taktiež kritizovať. Ďalej lektori poradia, ako aktívne počúvať, klásť dotazy, argumentovať, ako sa vysporiadať s námietkami a nesúhlasom – ako úspešne prekonať komplikovanú komunikáciu a konflikty na pracovisku, ako ovládnuť umenie presvedčiť a nadchnúť svojich pracovníkov a ďalšie pre prax dôležité schopnosti.

Resource Management

Sylabus

Proces využívania a riadenia firemných zdrojov patrí medzi kľúčové manažérske úkoly. Tieto zdroje môžu zahrňovať napríklad výrobky a zariadenia, financie, výrobný materiál, zamestnancov, vybavenie, nápady na optimalizáciu a rozšírenie firmy apod. Cieľom modulu je osvojiť si podstatu efektívneho plánovania a riadenia firemných zdrojov, pretože citlivé a štruktúrované riadenie napomáha úspechu. Naopak nesprávne riadenie zdrojov môže viezť k zlyhaniu projektu, prekročeniu plánovaného rozpočtu alebo k ďalším nešťastným udalostiam. V rámci modulu sa budú študenti zaoberať i otázkou plánovania práce pre zamestnancov, time managementem a čas bude venovaný i tomu, ako využiť potenciál dlhodobých zamestnancov pre nové projekty vo firme alebo oddelení. Pre absolvovanie modulu budú študenti schopní efektívnejšieho riadenia firemných zdrojov.

Lean Management

Sylabus

Do tajov tohto minimalistického a efektívneho spôsobu riadenia študentov zasvätia skúsení odborníci. Tí sa vo svojom výklade zamerajú na to, ako vychádzať čo najviac v ústrety prianiam zákazníkov, pri zachovaní čo možno najnižších nákladov. Študenti si rozšíria povedomie o tom, ako minimalizovať či úplne odstrániť všetky druhy plytvania od ľudských po materiálne zdroje, ako znížiť prevádzkové náklady, ako pracovať čo najrýchlejšie a využiť potenciál a kreativitu pracovníkov, ďalej akým spôsobom je možné vyvarovať sa neúmyselných chyb behom procesu výroby, ako vytvoriť čo najvhodnejšie, efektívne zastúpené pracovné prostredie, vďaka ktorému dôjde k úspore času. Študenti budú zoznámení s konkrétnymi metódami lean managementu, napríklad s metódami 5 prečo, 5 S, SMED, Andon, Poka-Joke a mnoho ďalších.

Management ľudských zdrojov

Sylabus

Ľudské zdroje predstavujú kľúčový faktor pre úspech firmy. Vhodne vybraní zamestnanci sú najväčším bohatstvom podniku. V rámci tohto vzdelávacieho modulu bude pozornosť zameraná na získavanie pracovníkov, ich formovanie, využívanie ich potenciálu, efektívne prepojovanie činnosti jedného zamestnanca s ostatnými pracovníkmi. Študenti sa naučia plánovať personálne zaistenie, riadiť individuálny a tímový výkon prostredníctvom stanovených cieľov, vytvárať odmeňovacie stratégie, identifikovať potreby pracovníkov v oblasti vzdelávania, zapojovať zamestnancov do rozhodovacích procesov, budovať spokojnosť personálu či efektívne motivovať svojich podriadených. Nezostane ani vynechaná bezpečnosť práce a ochrana zdravia, vytváranie vhodných príjemných pracovných podmienok či vytvárania vlastných personálnych informačných systémov.

Management osobného rozvoja

Sylabus 

Hlavnou cestou ako trvalo byť úspešným nielen na poli biznisu, je sústavne a nikdy nekončiace sebazdokonaľovanie a taktiež dobrá psychická kondícia a osobná spokojnosť. Pre manažérov je veľmi dôležité vedieť uplatniť svoje schopnosti, poznať seba samého – dokázať ovládať svoje emócie pri kontaktu s okolím, ale tiež vedieť odpočívať a nabrať tak dostatok energie pre zvládnutie náročných situácií. Vzdelávací modul je zameraný veľmi prakticky, lektor predáva študentom skúsenosti z rôznych oblastí. Dôraz je kladený na zvládanie nečakaných situácií a stresu plynúceho z medziľudských vzťahov, na to, ako prekonávať okamžiky, kedy sa nedarí v kariérnom ani osobnom živote. Ďalej si študenti pripomenú pravidla sebariadenia s dôrazom na včasné plnenie vytýčených cieľov, naučia sa podporovať kreatívne myslenie. Lektor zmieni taktiež efektívne hospodárenie s časom, ako dosiahnuť trpezlivosť a vytrvalosť pri plnení úloh, ako stanoviť priority. Nezostanú vynechané ani dôležité téma syndrómu vyčerpania a jeho prevencie.