Zásady ochrany osobných údajovEuropean School of Business & Management SE
Londýnska 376/57,
120 00 Praha, Vinohrady,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel H, vložka 1534,
IČ: 29299306,
DIČ: CZ 29299306,
(ďalej len “ESBM”)

Odoslaním Kontaktného formulára alebo Prihlášky, návštevník webové stránky www.esbm.sk (ďalej len “návštevník”) potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré týmto bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje. Bez takého súhlasu nemôže dôjsť k odoslaniu Kontaktného formulára alebo Prihlášky.

Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”).

Pri odoslaní Kontaktného formulára sú vyžadované tieto osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie otázky zákazníka. ESBM je oprávnené uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. ESBM je oprávnené zasielať návštevníkovi komerčné oznámenia týkajúce sa iba činnosti ESBM. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emailu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Pri odoslaní Prihlášky sú vyžadované tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum a miesto narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo. S prihláškou môže návštevník zaslať aj dokumenty týkajúce sa štúdia (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, uznanie vzdelania absolvovaného v zahraničí, vyhlásení o praxi). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie prihlášky a komunikáciu smerujúce uzatvorenie Zmluvy o štúdiu. ESBM je oprávnené uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. ESBM je oprávnené zasielať návštevníkovi komerčné oznámenia týkajúce sa iba činnosti ESBM. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emailu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

ESBM sa zaväzuje, že neodovzdá osobné údaje tretej strane za účelom zasielania akýchkoľvek obchodných oznámení.

Návštevník má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Súčasne zákazník môže požadovať: prístup k osobným údajom, opravu, resp. doplnenie, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenosnosť údajov, alebo namietať, alebo požiadať aby už naďalej nebol predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc aj profilovanie.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie. Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že si tieto Podmienky ochrany osobných údajov riadne prečítal, že im plne rozumie a vyjadruje s nimi v celom rozsahu souhlas. Poskytovatel je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia Nariadením a právnym poriadkom Českej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 05. 01. 2020.