Špecializovaný blok DBA

Doctor of Business AdministrationDruhý blok štúdia je špecializovaný a študenti si tu vyberajú 1 z ponuky špecializácie. Každá špecializácia sa skladá z 3 modulov, ktoré študent musí v priebehu štúdia absolvovať. Výučba všetkých modulov prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa, čo dáva možnosť študovať i tým zaneprázdneným.

Vymenovanie špecializácií a ich modulov

Špecializácia Executive DBA

Six sigma

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovania chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvalitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale tiež procesov, ich vytváraniu prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom je možné zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či službu pri zachovaní adekvátnych nákladov, a hlavne akým spôsobom zaistiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Podstata metódy Six sigma spočíva v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých jej činnostiach a odstrániť príčiny nezhôd skôr, než sa tieto nezhody naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej už na nápravu vzniknutých chýb, oveľa viac – poskytuje špecifické metódy k pretvoreniu procesu tak, aby nezhody vôbec nevznikali. Práve tieto veľmi dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstavujú lektori svojím študentom.

Priemysel 4.0

Sylabus

Priemysel 4.0, tkz. nová priemyslová revolúcia, so sebou prináša radu prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude v priebehu tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotickej podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavedenie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácie, automatizácie ako výroby, tak poskytovaných služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celoplošný dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazia tiež v oblasti vzdelávania a sociálneho systému. Prínosy priemyslu 4.0 spočívajú najmä v úspore času a financií, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmiznú monotónne a často fyzický veľmi náročné a nebezpečné práce, urýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Vedľa pozitívnych dopadov budú podrobne prebrané taktiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutovaná bude samozrejme i možná príprava na ne. Riziká predstavujú najmä možnosti hackerských útokov na systémy, zneužívanie dát či zvýšenie nezamestnanosti.

Riadenie kvality a performance management

Sylabus

Management kvality stavia najmä na pozorovaní a analyzovaní všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a design systémov managementu kvality vo všetkých typoch organizácií, od súkromného sektoru po verejný sektor. V rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre management kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácií do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá i stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a odmeňovaním v inštitúcií.

Špecializácia DBA Soft skills

Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie

Sylabus

Sebeprezentácia, schopnosť vysvetliť svoje myšlienky, nápady a dokázať ich predať tomu, kto práve počúva, sú pre biznis kľúčové. V priebehu absolvovania tohto modulu si študenti prehĺbia svoje zručnosti z oblasti komunikácie. Pozornosť bude zameraná ako na verbálny, tak i písomný prejav, nezabudneme ani na dôležitú nonverbálnu komunikáciu. V priebehu praktických ukážok bude poslucháčom predstavené, ako vhodne štruktúrovať písomný prejav. Absolventi sa zdokonalia v umení produktívne diskutovať, polemizovať nad nastolenými témami. Ďalej budú predané rady a tipy, akým spôsobom zaujať poslucháčov, prebudiť záujem a chuť naviazať spoluprácu a ako zanechať ten najlepší dojem. Všetky tieto aspekty správnej komunikácie budú zameraná ako na individuálne, tak i skupinové obecenstvo.

Rozvoj manažérskej kreativity

Sylabus

Upadnúť v priebehu výkonu manažérskych funkcií do rutiny je veľmi nežiadúce. Modul pomôže študentom nahliadnuť na každodenné situácie novým, netradičným spôsobom. Vďaka praktickým cvičeniam sa poslucháči naučia premýšľať novým spôsobom o starých témach. Lektori predajú svoje skúsenosti o tom, ako precvičovať a zdokonaľovať svoje myslenie, ako efektívne využiť príležitosť a šancu, ktorá sa im naskytne. Pozornosť bude zameraná taktiež na vnímavosť manažérov – na schopnosť hľadať skryté väzby a príležitosti, na umenie pružne reagovať na nové nezvyklé situácie a vyťažiť z nich čo najviac. Predstavené budú taktiež cesty k zvýšeniu kvality a hľadanie nových možnosti, ako svoje výrobky či služby ešte viac zdokonaliť.

Life design

Sylabus

Osobný rozvoj, psychohygiena a vôbec starostlivosť o vlastné duševno je nesmierne dôležité pre manažérov, ktorí sa denne stretávajú s radou stresujúcich situácií. Pozornosť sa zameria na time management, skúsení lektori svojim poslucháčom poriadia s tým, ako skĺbiť často veľmi rýchle pracovné tempo s potrebou fungujúcich vzťahov v súkromnom živote. Predstavené budú rôznorodé relaxačné techniky, metódy ako zvýšiť schopnosť koncentrácie, ako sa zbaviť strachu, stresu a obáv , ktoré niekedy zbytočné brzdia pracovníkov v ich kariére. Lektori ďalej poradia s vhodnými a ľahko realizovateľnými úpravami pracovného a osobného prostredia, ktoré zvýši efektivitu práce. Dôležitou súčasťou modulu je tiež zoznámenie sa poslucháčov s termínom syndrómu vyhorenia – predstavené budú jeho príčiny, fázy a taktiež cesty ako mu úspešne predísť. Absolventi modulu zvýšia svoj osobný výkon, lepšie využijú svoj potenciál, budú jednať asertívne, dokážu aktívne a žiadaným spôsobom pracovať s vlastnou sebadôverou, dosiahnu potrebného nadhľadu a budú schopní zamerať sa na skutočnosti, ktorí sú pre ich život skutočne dôležité.