Základný blok BBA

Bachelor of Business Administration (BBA)Prvým blokom štúdia je základný blok, rovnaký pre všetkých študentov. Obsahuje 3 moduly, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí v oblasti managementu, finančného riadenia a ľudských zdrojov. Prezenčná výučba základného bloku prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa (obvykle v sobotu).

Vymenovanie základných modulov

Teória a prax managementu

Sylabus

Cieľom tohto modulu je zoznámenie sa so základnými pojmami, históriou a postupmi managementu v širšom rámci a rozhodovania. Úvodná časť modulu je zhrnutím historického vývoja managementu, zoznámením sa zo základnými smermi managementu a najdôležitejšími osobnosťami, ktoré sa na formovaní managementu podieľali. Modul ďalej predstavuje pojmové a metodologické východisko pre nadväzujúce špecializované predmety managementu a pre ilustráciu aplikácií i špecifík v slovenských podmienkach. Zahŕňa základné aspekty predmetových oblasti managementu z ich procesného hľadiska.

Personálne riadenie v organizácií

Sylabus

Personálne riadenie a jeho procesy sú oporou riadenia firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Študenti získajú obecnú znalosť o personálnej politike, naučia sa pracovať so základnými pojmami, zoznámia sa s rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a budú mať prehľad o moderných trendoch v HR oblasti v 21. storočí a naučia sa efektívne využívať ľudský kapitál.

Základy finančného managementu

Sylabus

Študenti sa naučia vnímať manažérske činnosti z pohľadu ekonomického a finančného, z pohľadu rentability. Zoznámime sa so základnou finančnou terminológiou pre lepší nadhľad a spoluprácu s ďalšími oddeleniami vo firme a naučíme sa orientovať v základných podnikových finančných zostavách. Ďalej sa budeme venovať analýze a hodnoteniu finančnej výkonnosti firmy a problematike krátkodobého i dlhodobého financovania firmy.