Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Moderný managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Systematické plánovanie a organizovanie

Sylabus

Modul je zameraný na rozšírenie kompetencií študentov v oblasti základných manažérskych funkcií – plánovania a organizovania. Plánovanie je prioritnou manažérskou funkciou, ktorá v sebe zahrňuje radu činností zameraných najmä na stanovanie cieľov a ciest ich naplnenia. S ohľadom na formulovaný cieľ sa potom formujú organizačné štruktúry, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre dosahovanie cieľov organizácie. Organizačné štruktúry by mali reagovať i na veľmi premenlivé podmienky prostredia.

Vedenie, stimulácia a motivácia pracovníkov

Sylabus

Vedenie a stimulácia pracovníkov predstavuje jednu z veľmi dôležitých funkcií manažéra. V zásade spočíva v presvedčovaní a aktivizácií podriadených pracovníkov vedúcim pracovníkom tak, aby boli splnené všetky stanovené zámery a ciele spoločnosti. Výber vhodného štýlu vedenia predstavuje charakterizujúci postoj a postup manažéra pri jeho rozhodovaní a taktiež udáva formu vzťahu medzi manažérom a ich zamestnancami. Ďalším dôležitým pojmom je motivácia, o ktorej sa dozvieme ako funguje, čo sú najzásadnejšie motivátory v tejto dobe a taktiež i ako pripraviť vhodne motivujúce prostredie.

Kontrolné procesy

Sylabus

Kontrola patrí medzi základné manažérske funkcie a je tak zároveň jednou zo základných činností manažéra. Kontrola je dôležitou spätnou väzbou v procese riadenia. Zo svojej podstaty dokáže korigovať najmä plány a stratégie, organizačné štruktúry, výkonnosť a efektivitu využívania zdrojov, či celý proces riadenia kvality. Znalosť kontrolných procesov je pre management kľúčová. Modul Kontrolné procesy ma za cieľ predstaviť poslucháčom podstatu problematiky systému a procesu kontrolovania.