Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný poradca. Ďalej je takisto súdnym tlmočníkom, členom odborných grémií, vedeckých rád fakúlt a univerzít v ČR a SR. Niekoľko rokov pôsobil ako prezident medzinárodnej asociácie European Council for Business Education so sídlom v Bruseli. Od roku 2005 je stálym rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe. Zaoberá sa predovšetkým právom Európskej únie, medzinárodným právom a obchodným právom. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne (dnes Masarykova univerzita).