Ing. Martina CaithamlováIng. Martina Caithamlová sa vo svojej profesionálnej kariére zameriava predovšetkým na oblasť nákladov a kalkulácie v zdravotníckych zariadeniach, na management v zdravotníctve a na oblasť strategického riadenia. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, odbor ekonomika průmyslu. Ďalej absolvovala štúdium pedagogiky na NIDV Praha. Má dlhoročné skúsenosti s výučbou ekonomických predmetov. Pôsobila aj ako lektorka seminárov so zameraním na management a podnikovú ekonómiu v súkromnej sfére. Prednáša tiež v ekonomických a manažérskych predmetoch na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.