Ing. Miloslav BenešProfesne riešia otázky krízovej pripravenosti v oblasti jej zabezpečenia vo väzbách subjektov krízového plánovania, riadenia a vlastnej realizácie koncovými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Je absolventom Vysokej vojenskej školy vo Vyškove, Fakulty ženijnej, odbor veliteľsko-inžiniersky ženijný. Na získanie pedagogických zručností si vzdelanie neskôr doplnil štúdiom na Západočeskej univerzite v Plzni. Na rozšírenie znalostí v oblasti krízovej pripravenosti absolvoval kurz Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v odbore krízová pripravenosť v rezorte zdravotníctva v Národnom centre ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych odborov Brno.

Pôsobil ako lektor v Národnom centre ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych odborov Brno na katedre Managementu a krízovej pripravenosti v zdravotníctve. Ako člen pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Českej republiky a Centra biologickej ochrany, odbor biologickej ochrany Těchonín sa podieľal na spracovaní riadiacej a vykonávacej dokumentácie z oblasti krízovej pripravenosti a vysoko nákazlivých chorôb. Pravidelne sa aktívne formou prednášok a tematických článkov do zborníkov zúčastňujú odborných seminárov a konferencií krízovej pripravenosti Medicíny katastrof Brno a Hradec Králové. V rámci výučby odovzdáva skúsenosti študentom bakalárskeho a magisterského štúdia na Západočeskej univerzite v Plzni, Fakulte zdravotníckych štúdií. Pôsobí ako konzultačný poradca v oblasti prípravy a riadenia lôžkových zdravotníckych zariadení pri riešení mimoriadnych udalostí a krízových situácií v rámci Plzeňského kraja. Zaisťuje súčinnostné väzby so zložkami Integrovaného záchranného systému vo forme spracovania príslušnej dokumentácie a jej následného preverovania formou cvičenia.